REKLAM

NOKTALAMA UYGULAMASI

Aşağıdaki cümleleri yazım açısından değerlendirin; yazım yanlışı bulunan cümlelerin sonundaki boş paranteze “Y”, bulunmayan cümlelerin sonundaki boş paranteze “D” harfini yazınız.

1) Birbirine benzeyen on binlerce araç E-5'te yol alıyor.   (    )

2) Hiçbir yazar halkla iç içe yaşamaktan geri durmamalı.   (    )

 

3 ) Bir çok sorunu çözebilecek bir yöneticiydi.   (    )

SÖZCÜK VE CÜMLE YORUMU (ÖSS SORULARI AÇIKLAMALI TESTLER)

SORU :

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartış­manın içinde yer almıştı.

B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, ayırın.

C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlı­ğı içine sindiremiyordu.

D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geç­mek isteyenler düzenliyordu.

E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.

(ÖSS 2001)

ÇÖZÜM :

Bu soruda altı çizili sözcüklerin aynı cümlede an­lamca birbirine en yakın olduğu sorulmaktadır. B seçeneğinde "seçin" sözcüğü ile "ayırın" sözcüğü kitapların belirlenen ölçütlere göre birbirinden ayırt edilmesi eylemi olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise her iki sözcük anlamca birbirle­rinden uzaktır.

Yanıt: B

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?

A) Komutan, tüm adayları süzdükten sonra kararını verdi.

B) Aynı konuyu döne döne anlatması herkesi sıktı.

C) Zamanı kemiren saniyelerin göz ardı edemezsiniz.

D) Eskiciye sattığım semaverin antika olduğunu bilmiyordum.

E) Tırmanışa geçen mezhep gerginliği yatışır gibi görünmüyor.

ADLAR

Anlamlarına Göre Adlar

Yapılarına Göre Adlar

Varlıklara

Verilişine

Göre Adlar

Varlıkların

Oluşlarına

Göre Adlar

Varlıkların

Sayısına

Göre Adlar

Basit Ad

Türemiş

Ad

Bileşik

Ad

Özel ad

Tür adı

Somut ad

Soyut ad

Tekil ad

Çoğul ad

Topluluk adı

1. Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kay­naşmışlardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) "Tarihte" yerine "Tarih boyunca" sözü getiril­meli

B) "uluslar" yerine "devletler" sözcüğü getiril­meli

C) "bu" sözcüğü atılmalı

D) "ulusların arasına" yerine "uluslarla" sözcü­ğü getirilmeli

E) "öteki" sözcüğü atılmalı

(2004-ÖSS)

d

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Yapıtlarındaki kişilerin, kendi aralarında di­dişmeleri, eğlenceleri, oynanan oyunlarıyla kasaba yaşamı hakkında ipuçları veriyor­lardı.

B) Güldürü öğelerine bolca yer verdiği ilk dö­nem romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.

C) Güç koşullar altında yaşayan insanların so­runlarını toplumsal açıdan ele almış, döne­min ahlak anlayışını yansıtmıştı.

D) Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra ede­biyata ve tarihe duyduğu ilgi artmıştı.

E) Türkçenin inceliklerinden yararlanarak yap­tığı çevirilerle dilimize elliye yakın yapıt ka­zandırmıştı.

(2004-ÖSS)