REKLAM

EKOYAY 11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI SAYFA 125-136 ARASI CEVAPLARI

9.DENEME

HAZIRLIK

 • İlk üç soruyu kendi düşüncelerinize göre cevaplayınız.
 • deneme :  1 )  Denemek işi, sınama, tecrübe
  Cümle 1: Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı. - H. Taner
  2 )  ( İsim ) Son biçimi bulmamış, taslak durumunda olan eser
  Cümle 1: İlk gençliğimin şiir denemeleri... - Y. Z. Ortaç
  Cümle 2: İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum. - F. R. Atay
  3 )  ( Edebiyat ) Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
 • SAYFA 127
 • 1.etkinlik:
 • DENEMELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
  • Yaşam içindeki her şey denemenin konusu olabilir.
  • Deneme yazarı okuyucuya iletmek istediği fikri bilimsellikten uzak, ispatlama amacı gütmeden, etkileyici bir üs­lupla anlatır, ortaya koyar.
  • Denemede, yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı tercih eder.
  • Denemede bir sonuca ulaşmak önemli değildir.(edebiyat fatihi'nden alıntıdır.) Denemenin inandırıcılığı kanıtlardan, belgelerden değil, anlatı­mındaki samimiyetten gelir.
  • Deneme yazarı konusunu işlerken bir düşünceden diğerine sıçrayıverir. Makalede olduğu gibi bir düşünsel dü­zenin katı kalıpları içine hapsolup kalmaz.
  • Denemede yazarın kendi beni ortaya çıkar. Çünkü deneme yazarı, her olaya, her duruma "ben"i açısından bak­maktadır.

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI 137-149.SAYFA CEVAPLARI MAKALE SAYFA 137 HAZIRLIK

 • 1) Tercüman-ı Ahval 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarıldı. Gazetenin çıkarılış amacı söz ve yazı ile yurdun çıkarlarına uygun düşünceleri bildirmek,iç ve dış olaylar olaylar hakkında haber vermek ,Türkçe bir gazete çıkarma isteğidir.

2.) İnsanlar yaşadıkları yerde ve dünyada olup biten olaylar hakkında bilgi edinme ihtiyacı duyarlar.Ayrıca gündemi takip etmek, bilgilenmek, beğendiği köşe yazarlarını okumak, objektif bir bakış açısı almak vb.pek çok sebepten dolayı gazetelerden faydalanırlar. 3. Gazetelerde makale, fıkra, deneme, eleştiri, haber yazısı, röportaj ,sohbet gibi türlere yer verilir.

4. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler:

§  3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi.

§  1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.

§  15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.

§  12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.

§  1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.

§  1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

SAYFA 144

1.ETKİNLİK

Makalenin belirleyici özellikleri nelerdir?

• Düşünsel plânla yazılır.

• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.

• İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmalıdır.

• Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır.

SAYFA 160 1.ETKİNLİK

ELEŞTİRİ METİNLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir.
§  Düşünsel plânla yazılır. §  Her eser ya da sanatçı eleştirinin konusu olabilir. §  Eleştiride bir eser olumlu ya da olumsuz özellikleriyle birlikte ele alınır. §  Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılmalıdır. §  Eleştiride amaç; iyi olanın değerini ortaya koymak, sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana ve kötüye fırsat vermemektir. §  Eleştirmenin  görevi kılavuzluk yapmaktır. §  Eleştiriler yıkıcı değil yapıcı olmaldır. §   Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. §   Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, "beğendim, hoşuma gitti". gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur. §  Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır. §  Eleştiride açıklama, tartışma, tanık gösterme ve örnekleme gibi yöntemler kullanılır. 2.ETKİNLİK: Eleştirinin amacı, iyi ve güzel olan (edebiyat fatihi'nden alıntıdır...)sanat yapıtının değerini ortaya çıkarmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak, eseri kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. Böyle yaparak sanatçıyı da daha güzel yazmaya, onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik etmektir. Eleştiri, bu şekilde okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapar.

8.FIKRA

SAYFA 116

HAZIRLIK

 • Fıkralar her konuda yazılmakla birlikte özellikle herkesi ilgilendiren günlük olaylardan seçilmiş konularda yazılır.Günlük gazetelerdeki  köşe yazılarında  yurt ve dünyadaki güncel olaylar hakkında görüş belirtilir.
 • Bu söz fıkra yazılarının kısa; ama özlü, yoğun bir anlatımı  olduğunu vurguluyor.

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?

A) Bu resimler mazide kalan tatlı anları anlatıyor.

B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.

C) Önce beni dinle, bir bak haline.

D) Bir gün sen de muradına erersin.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir?

A) Orada gördüklerini, bize gizlice anlattı.

B) Kısaca özetledi konuyu.

C) Uzunca bir yoldan gelmişler.

D) Buradan sessizce uzaklaştılar.