Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün anlam in­celiğine dikkat edilmediği için anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Bu sözlerimle belediye yardımını alamamamızı sağladın.

B) Günümüz çocukları, nasıl bir oyuncak cenneti içinde yaşadıklarını bilmiyorlar.

C) Sonbaharın gelmesiyle kestane yapraklarının kenar­ları kızarmaya başladı.

D) Doğup büyüdüğü kasabaya yaklaşık yirmi yıldır uğramamıştı,

E) Öğrenciler nedense ilk derslerde oldukça çekingen davranırlar.

2. "Ağrı Dağı'na tek başına tırmanan dağcının cesedi zirveye elli metre kala ölü olarak bulundu." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "tek başına" yerine "yalnız" getirilerek

B) "tek başına" cümlenin başına getirilerek

C) "ölü olarak" sözü cümleden çıkarılarak

D) "zirveye" yerine "doruğa" getirilerek

E) "kala" yerine "kalmışken" getirilerek

3. (I) Sıcak bir yaz gecesiydi. (II) Mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçeydi. (III) Çiçekleri sen de severdin ben de. (IV) Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri, kına çiçekleri... (V) Kahvenin pence­relerine sicimler gerilmiş, akşamsefaları, telgraf çiçekleri yarım tenekeler içinde sıralanmış.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bo­zukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. "Doğrusu, hemşire uyardıktan sonra hemen odadan ayrılmıştım; ama bir daha dönmemiştim." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Nesne eksikliği

B) Dolaylı tümleç eksikliği

C) Özne-yüklem uyumsuzluğu

D) Anlam belirsizliği

E) Gereksiz sözcük kullanımı

(I) Türkçe, anlatım gücü bakımından sayısız inceliklere sahiptir. (II) Bu incelikleri tanıyan, tadına varabilen bir ya­zar, en soyut düşünceleri bile zorlanmadan anlatabilir. (III) Sözü uzatmadan, çarpıtmadan yapabilir bunu. (IV) Çünkü Türkçenin sözcüklerinde, cümle kalıplarında başka dillere oranla üstünlükleri vardır. (V) Türkçe, somutlama gücü yetkin, güçlü bir dildir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. "Kitabın yayımlama aşamasında çok sabırlı olunduğunu yazınızda açıkça belirtiyorsunuz." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlam belirsizliği

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

C) Çatı uyumsuzluğu

D) Özne eksikliği

E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bo­zukluğu vardır?

A) Şimdiye kadar böyle ilginç bir çalışmaya katılmamıştım.

B) Babam eve gelince yemeğini yer, sonra ödevlerimize yardım ederdi.

C) Binayı boyayan işçilerin eli yüzü boyalara bezenmişti.

D) Kimileri yıllara nasıl da meydana okuyor, buna şaşıyorum.

E) Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en büyük süsünü kaldırmış olur.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) insan bu sınavı kazanmadıktan sonra depresyona gi­rer.

B) Her birey, yaşadığı toplumun olanakları ölçüsünde gelişir.

C) İnsanların her yönüyle mükemmele ulaştıkları görülmemiştir.

D) Büyük sanatçıların etkisinde kalmak yaratıcılığı öldürür.

E) Eğitim kurumlarında çalışanların çoğu, eğitimle ilgi­lenmiyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bugün Cenab gibi yazılması, Cenab'ın kelimeleri ile yazılması ve şiire onun anlayışıyla bakmak elbette ki mümkün değildir.

B) Nesir dilinde bile Cenab'ın tarzı, üslûbu artık kul­lanılamaz ve anlaşılamaz hâle gelmiştir.

C) Servet-i Fünun'un sanat anlayışı edebiyat tarihlerinin tozlu yapraklarında yerini almıştır.

D) Tevlik Fikret, eserlerinde yalınlık, sadelik ve ağdalı dil arasında gidip gelmiştir.

E) Günümüz edebiyatçısının Servet-i Fünun'dan bir yarar görmesi olanak dışı görünmektedir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) Müzik, kimine göre bir zevk ve eğlence aracıdır.

B) Bazıları müziği duygu ve düşüncelerin süzülmüş hali olarak görür.

C) Günümüzde pek çok müzik türleri toplum tarafından benimsenmiştir.

D) Müzik dünyamızda bazı olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil.

E) Müzik adına yapılan her türlü çalışmayı saygıyla karşılıyorum.

11. (I) Sağlıklı bir yazıda sözcükler, kavramları aşağı yukarı değil, tam olarak karşılar. (II) Cümleler karışık, dolambaçlı değildir. (III) Bu da ana dilin söz değerleriyle düşünmeyi, sözcükleri doğru olarak kullanmayı, anlatılmak isteneni di­lin yerleşik kurallarına uygun biçimde dile getirmeyi ge­rektirir. (IV) Kimileri bunu umursamıyor, gerekli özeni göstermiyor. (V) Sonra da yazdıklarının okunmadığından yakmıyor bu yazarlar.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) Değme eleştirmenler bile eserlerinde eleştirilecek bir yön bulamıyorlardı.

B) Düşüncelerini olduğu gibi söylemesiyle tanınan bir yazarımızdı.

C) Bu yazı, keyifle okunacak bir geminin seyir defteri gibi kaleme alınmıştı.

D) Kaleminde insanı büyüleyen bir güç, ilk bakışta anlaşılıyor.

E) Galiba hepimiz bir gün söyleyemediklerimizden ötürü pişman olacağız.

13. I. Çocuğu küçükken doğru yetiştirme, ilerisi için verilebilecek en güzel armağandır.

II. Çok dikkatli olduğunu biliyorum, ama yine de kuşkularım var.

III. Odaya yeni aldığı sandalyelerle getirdiği canlılık odayı değiştirmiş.

IV. Sesini her duyduğumda, yüreğimde küllenen ateş yeniden alevleniyor.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisinde anlatım bozukluğunun nedeni aynıdır?

A) I. ileli. B)l. ile III. C) II. ile III.

D) III. ile IV. E) II. ile IV.

14. (I) Okuduğunu sindiren, ondan tam anlamıyla faydalanan okuyucu tipi üzerinde de durmalıyız. (II) Etkilenmeden okuyup geçmeye değil de bunun fazlasını isteyen oku­yucu bu aradığını nerede ve nasıl bulacaktır? (III) Okuma, onun için hobi olmaktan çıkmış, hayatın bir nimeti olmuştur. (IV) Kitapları, en yakın dostlarıdır onun. (V) Tüm güzellikleri onlarda bulur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. (I) Türk medeniyetinde ev, adeta gizli bir bölgedir. (II) Evimiz sokağa değil, bahçeye açılır. (III) Evin sokağa ba­kan yüzünün insan boyunu aşan duvarında pencere dahi yoktur. (IV) Bu duvarlar taştan yapılır ve sağırdır. (V) Sokağa bakan kafesli pencereler, bu taş kısmın üzerinde yükselen ikinci katta bulunurlar.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemin ge­reksiz kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Geziye katılacak öğrencilerin idareye başvurmaları gerekmektedir.

B) Annesiyle babasının geçimsizliği, onun başarısızlığına neden oldu.

C) Dilemek başka, dileğin gerçekleşmesini umut etmek başkadır.

D) Olumsuz koşullar arkadaşımın ve benim başarımı ol­dukça etkiliyordu.

E) Çalışkan ve zeki bir grup gençle gece gündüz çalışıyordu.

1.A 2.C 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.A 10.C 11.D 12.C 13.E 14.B 15.E 16.D

REKLAM