REKLAM

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde edat (ilgeç) yoktur?

A) Deveci ile konuşan kapısını büyük açar.

B) Kimsenin çırası tana kadar yanmaz.

C) Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer.

D) Derede tarla sel için, tepede harman yel için.

E) Bin atın varsa inişte in, bin atın varsa yokuşta bin.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bağlaç yoktur?

A) Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer.

B) Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.

C) Serçe ile konuşanın sesi semadan gelir.

D) Çağrılmayan yere börekçi ile çörekçi gider.

E) Buğday mısıra demiş ki: "Aş ol, keş ol; hamur işine karış­ma."

 

3. I. Beş yüz kişiyi davet etmişler, ne var ki salon o kadar insanı almaz.

II. Tatile gitmek istemiyorum, kaldı ki bu yıl vaktim de olmayacak.

III. Bütün gece sınava çalışmış öyle ki gözleri kan çanağına dönmüş.

IV. Hava çok soğuk bununla birlikte hastayım; dışarı çıka­mam.

V. Mademki okumayacaktın, bu kitapları neden aldın?

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde geçen altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde "de, da" bağlacı cümleye "üstelik" anlamı katmıştır?

A) O kitabın ilk baskısını çok aradım da bulamadım.

B) Programı istediğin gibi hazırlarsın, sunarsın da.

C) Satıcı, müşteriyi ikna etmek için sattığı ürünün üstünlük­lerini anlattı da anlattı.

D) İki yıl boyunca uğraştı da bu projeyi tamamlayabildi.

E) Bugün geleceğini söyledi de yine gelmedi.

 

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "ile" edat olarak kul­lanılmamıştır?

A) Kürk ile, börk ile adam olunmaz.

B) Lafla peynir gemisi yürümez.

C) Ne verirsen elinle, o gider seninle.

D) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

E) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kadar" edatının oluş­turduğu söz öbeği cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır?

A) Yaşlı adam "Bacak kadar çocuk bize akıl veriyor." deyiverdi.

B) Sen gelene kadar ben de sofrayı hazırlarım.

C) Müdür beyle görüşmek için akşama kadar kapıda bek­ledi.

D) Sorular bitse de zil çalana kadar sınıfta bekleyeceksiniz.

E) Beni merak etmeyin bir saate kadar yanınıza gelirim.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç ötekilerden farklı bir öğeyi bağlamıştır?

A) İş konusunda ne annesini ne babasını dinliyor.

B) Birkaç yıl içinde hem evini hem arabasını yeniledi.

C) Defterlerini ve kitabını arkadaşının evinde unutmuş.

D) Bu yaz ya Karadeniz'i ya da Ege'yi gezeceğiz.

E) Birkaç yazısı ve bir şiiri okul gazetesine alınmıştı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gibi" ile oluşturulan edat öbeği ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Londra'dan gelecek uçak saat altı gibi havaalanında ola­cakmış.

B) Gelinciğin kedi gibi bir hayvan olduğunu bilmiyordum.

C) Yaşlı kadın, yanık sesiyle ağıt gibi bir türkü söyledi.

D) Dağ gibi adam birkaç ay içinde eriyip tükenmişti.

E) Çiçek satan kız cin gibi bir çocuktu.

 

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisindeki "de, da" bağlacı yerine "bile" sözcüğü getirilebilir?

A) Bir kızı bin kişi ister de bir kişi alır.

B) Dervişin fikri ne ise zikri de odur.

C) Bin bilsen de bir bilene danış.

D) Duvarın kulağı var gözünü de unutma.

E) Bir ağaçta gül de biter, diken de.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "koşul" bildiren bir bağlaç kullanılmıştır?

A) Biz salonun dışında Burcu'yu bekliyorduk, meğer o çok­tan içeri girmiş.

B) Buradaki yaşantıya alışmış ise yeni bir yere ayak uydur­ması zor olur.

C) Perdeleri çekip odanın ışıklarını açmış, oysa dışarda henüz güneş bile kaybolmamış.

D) Size her zaman ders anlatırım, yeter ki siz istekli olun.

E) Düzenli çalışacağını söylüyor, gel gelelim yaptıkları söylediklerini doğrulamıyor.

 

11. Kitap seçimi ile ilgili geçen hafta yapılan toplantıya ben de katıldım, -— toplantıdan çıkan kararları beğenmedim.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gştirilşmşz?

A) ancak B) yalnız C) ne var ki

D) ama E) halbuki

 

12. Bayram olduğu için kentin her tarafına bayraklar asılmıştı.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "için" edatı bu cüm­ledeki anlamı kazandırmıştır?

A) Onun, arkadaşları için göze alamayacağı tehlike yoktur.

B) Bu sınavda başarılı olmak için düzenli ve sıkı çalış­malısınız.

C) Yaptıklarının doğruluğuna inandığı için kimseyi din­lemiyordu.

D) Ailesini rahat ettirmek için gece gündüz çalışıyor.

E) Bu kitap ve defterler için size ne kadar para vereceğiz?

 

13. Sadece işinizi yapın; ne eksiğini ne fazlasını. Ancak biraz daha fazla emek vermek ve biraz daha fazla iş yapmak size pek de zarar vermez.

Bu cümlelerdeki altı çizili bölümlerden kaçı bağlaç değildir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde edat da bağlaç da yoktur?

A) Ağlama ölü için ağla deli için.

B) Deli ile çıkma yola başına getirir bela.

C) Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz.

D) Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir.

E) Cennet de bu dünyada cehennem de.

 

15. Bir aydan beri iş arıyorum

Ne üstte var ne başta

Onu sevmeseydim

Belki de beklemezdim

 

Bu dizelerdeki sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangi­sinde doğru verilmiştir?

I __II_       III

A) Zamir bağlaç edat

B) Edat bağlaç bağlaç

C) Edat zamir bağlaç

D) Zarf sıfat zamir

E) Edat bağlaç sıfat

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" bağlacı yükleme "merak" anlamı katmıştır?

A) Sizinle tatile gideceğine öyle sevindi ki...

B) Benim gördüğüm hatayı hiçbiriniz görmediniz ki...

C) Bizimle çalışmayı kabul eder mi ki?

D) Böyle bir adama nasıl güvenebilirim ki?

E) Yüzünü nasıl görelim buraya hiç gelmedin ki.

 

1e 2c 3c 4e 5d 6e 7e 8a9c 10d 11e 12c 13a 14c 15b 16c

 

1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde edat (ilgeç) yoktur?

A) Orta yerde yaseminler gibi masum saf

B) Benim gönlüm nihayetsiz tenha bir göldür

C) Beni engin bakışıyla mest edecek kim?

D) Bizim için Boğaz leylakla manolyadan ibaret

E) Bu güzellikler senin, yalnız senindir

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "bağlaç" yoktur?

A) Lakin bürümüş menbaın etrafını funda.

B) Artık ne sadasında o tat var, ne suyunda.

C) Dağlar bile o devrin yadıyla dile geldi.

D) Ya Rabbi ne günlerdi o günler, ne güzeldi.

E) Ruhum ki bir engindir ufuklarda kararmış.

 

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde edat da bağlaç da yok­tur?

A) Süzülüp mavi göklerden yere doğru Omzuma bir beyaz güvercin kondu

B) Çırpınan kalbini dinledim bir süre Ve uçmak istedim onunla göklere

C) Ak güvercinin iri gözleri vardı Güzelliğinden fışkıran bir pınardı

D) Belki buydu sevmek hayat belki buydu Işıl ısıldım gözlerim dopdoluydu.

E) Uzattı sevgiyle pembe gagasını Birden öğrendim hayatın manasını

 

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "kadar" edatının oluşturduğu söz öbeği ötekilerden farklı görevdedir?

A) Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

B) Kalın incelene kadar ince üzülür.

C) Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir.

D) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

E) Lafla pilav pişerse dağ kadar yağı benden.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ve" bağlacı özneleri bağlamıştır?

A) Yarın sabah gelirken bize simit ve peynir getir.

B) Okuryazarlar tarafından en çok ilgi gören türler roman ve öyküdür.

C) Odanın içinde, ahşap bir masa ve pencerenin yanında bir kanepe vardı.

D) Annesini ve babasını göreceği için çok heyecanlıydı.

E) Bu yaz fırsat bulursam İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i gezeceğim.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "ile" bağlaç görevin­dedir?

A) Dost beni ansın bir koz ile o da çürük çıksın.

B) Kanı kanla yumazlar, su ile yurlar.

C) Lakırdı ile peynir gemisi yürümez.

D) Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.

E) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

 

7. I. O gün karşı kıyıya yüzerek geçmiştik.

II. Çocuğu karşısına alıp, ona uzun uzun nasihat etti.

III. Bu bölgede bütün evler denize karşı yapılmıştır.

IV. Küçük kız, annesinin söylediği her şeye karşı çıkıyordu.

V. Uçağın, sabaha karşı Moskova'ya varacağını öğrendik.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde "karşı" sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

8. I. Gözlerin gözlerime değince

II. Felaketim olurdu ağlardım

III. Beni sevmiyordun bilirdim

IV. Bir sevdiğin vardı duyardım

V. Çöp gibi bir oğlan, ipince

Numaralanmış dizelerin hangisinde edat (ilgeç) kul­lanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisine "göre" edatı karşılaştır­ma anlamı katmıştır?

A) Şiir her dönemde diğer türlere göre ayrıcalıklıdır.

B) Kendisine göre bir iş bulursa çalışmayı düşünüyor.

C) Kimi sanatçılara göre edebiyatımızda eleştirmen bile yok.

D) Yazar olmak istediğinize göre çok okuyorsunuzdur.

E) Toplantıya katılmadığına göre söyleyecek bir şeyi yok­tur.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı "ölçü­sünde, derecesinde" anlamında kullanılmıştır?

A) Yukarıdan bakınca yoldaki araçlar nokta kadar görünü­yor.

B) Adapazarı'na kadar sabrederseniz, size orada köfte ısmarlarım.

C) Dünyada hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değildir.

D) Pasaport kontrolünde de burada beklediğimiz kadar bekler miyiz?

E) Yaşına ve durumuna bakmadan misafirlerini uğurlamak için bahçe kapısına kadar geldi.

 

11. Bütün sıkıntılarından kurtulmuş kadar sevindi.

Aşağıdakilerin hangisinde "kadar" edatı cümleye bu cümledeki anlamı kazandırmıştır?

A) Kayseri'nin bu kadar büyük olduğunu, doğrusu bilmi­yordum.

B) Afyon'un havası, neredeyse Erzurum kadar soğuktur.

C) Çocuk, beni görünce ailesinden birini görmüş kadar mutlu oldu.

D) Ben, liseyi bitirene kadar doğduğum kentin dışına çık­mamıştım.

E) Ne kadar hızlı olursa olsun, yarım saatte eve gidip gele­mez.

 

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

A) Bıldırcının beyliği arpa biçilene kadar.

B) Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.

C) Taşıma su ile değirmen dönmez.

D) Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.

E) Safa ile yenen cefa ile kazanılır.

 

13. I. Geçen hafta ne babasına uğramış, ne arkadaşlarına.

II. Ne sizinle gelir, ne vaktinde gider.

III. Dünkü toplantıda ne kendisi vardı, ne de şirketinden bir temsilci.

IV. Yaz tatilinde ne şiir okuyabildim, ne de roman.

V. Ne Hasan geldi ziyaretime ne de kardeşi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde "ne ... ne" bağlacı aynı öğeleri bağlamıştır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

14. I. Ağaç düşse de yakınına yaslanır.

II. Bahtsızın bağına yağmur yerine, ya taş yağar ya dolu.

III. Kurunun yanında yaş da yanar.

IV. Allah, dağına göre kar verir.

V. Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.

Numaralanmış atasözleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) l.de "bile, dahi" anlamına gelen bağlaç kullanılmıştır.

B) II. de bağlaç özneleri bağlamıştır.

C) III. de bağlaç kullanılmamıştır.

D) IV. de "göre" sözcüğü edattır.

E) V.de "dek, değin" anlamı veren bir edat kullanılmıştır.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başka" sözcüğü edat (ilgeç) görevindedir?

A) Önümüzdeki yaza kadar başka bir eve taşınacaklar.

B) On dakika içinde başka kimse gelmezse toplantıyı erteleriz.

C) Araba işi tamam, bundan başka sıkıntınız varsa onu da çözelim.

D) İstanbul bugün benim gözüme bir başka görünüyor.

E) Sözünü ettiğiniz kişi bize başka size başka konuşuyor.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sonra" sözcüğü bağlaç görevindedir?

A) Bugünlük bu kadar çalışma yeter, sonra yine çalışırız.

B) Siz sonra gelirsiniz, bizim çıkmamız gerekiyor.

C) Böyle dikkatsiz olma; sonra soruları yanlış okursun.

D) Herkes yerine oturdu, sonra konuşmacı konferansa başladı.

E) İster bugün gelsin, ister sonra gelsin; burası her gün açık.

 

1b 2d 3c 4e 5c 6d 7d 8e 9a 10 c 11c 12b 13d 14c 15c 16c

You have no rights to post comments