Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. (I) Bir öykünün, şiirin, romanın sözcüklerini gün­lerce, haftalarca, hatta aylarca arayabilirsin. (II) Cümleleri yapıp bozmak, yoğurup biçimlendir­mek için çok uzun bir süre çalışabilirsin. (III) Ama yine de en iyisini yazmış sayılabilir misin? (IV) Dil, kıyıları belirsiz, derinliği ölçümsüz, koca bir okyanustur. (V) İnsan ne kadar çalışırsa çalış­sın, yine de bu okyanusun derinliklerindeki bazı noktalara erişemeyebilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zarf (belirteç) yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevde kullanılmıştır?

A) Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki bazı olaylar ya hiç hatırlanmaz ya da hayal meyal hatırlanır.

B) "Bu olaya konu komşu ne der?" sorusu sosyolojik açıdan ele alınmalıdır.

C) Sizin umurunda değil, bunu biliyorum ama bu, bizim için hayat memat meselesi.

D) Bu tarih anlayışı, anlı şanlı hükümdarların savaş alanlarındaki kahramanlıklarının anla­tılmasından ibarettir.

E) Aslında o; akıllı uslu, nerede ne konuşulaca­ğını bilen biridir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göre­vinde kullanılmış bir isim tamlaması vardır?

A) Gece gündüz düşünseniz de bu düşüncenin yanlış olduğunu ispatlayabilecek bir kanıt bu­lamazsınız.

B) Gazetemizde böyle bir habere yer vermemi­zin nedenlerini, tek tek açıklayacağız.

C) Kamuoyunun merek ettiği bu belgeselin ilk bölümü cuma akşamı televizyonda gösterile­cek.

D) Menekşe mavisi gözleriyle herkesi büyüle­yen bir aktristi o.

E) Bir kişinin ziyaretine eli boş gitmek, toplumu­muzda pek de hoş karşılanmaz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kötü" söz­cüğü, zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Başarılı aktör, o filmdeki kötü adam karakte­riyle ününe ün katmıştı.

B) İşin kötüsü, bu tür tartışma programlarının çok geç saatlerde yayımlanması.

C) Kötülerin, amaçlarına ulaşmalarında, onların yaptıklarına ses çıkarmayanların etkisi bü­yüktür.

D) Türkiye'de bu aralar işler kötü gidiyor, diye­rek felaket tellalığı yapanlar var.

E) Kötü öğrenci, yoktur; disiplinli çalışmanın ge­rekliliğine yeterince inandırılmamış öğrenci vardır.

5. Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?

A) Sosyologlar "Her şey birdenbire değişti." yar­gısının bilimsel gerçeklerle uzlaşmadığını söylerler.

B) Depremler nasıl gerçekleşiyor, depremi tetik-leyen unsurlar var mıdır?

C) Biraz sabredin, yazının sonunda siz de bana hak vereceksiniz.

D) Bugün böyle konuşuyorlar, kim bilir yarın na­sıl konuşacaklar!

E) Sempozyumun bu bölümünün diğer bölümle­re göre daha verimli geçtiği açıklandı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Bu konuyla ilgili çalışmalarınızı niçin yurt dı­şında sürdürüyorsunuz?

B) Bu zamana kadar sorularımız cevaplanmış olmalıydı, daha ne kadar bekleyeceğiz?

C) İlişkilerin resmi olması, insanı daha dikkatli davranmaya mı zorlar?

D) Hakkında onlarca yazı yazılan bu film, sine­malarda ne zaman gösterilecekmiş?

E) İşler umduğunuz gibi gitmezse kamuoyunun beklentilerini nasıl karşılayacaksınız?

7. (I) Genellikle kendi içimden gelen sese kulak ve­rerek herhangi bir kurala bağlanmadan, rahatça düşünür, yazarım. (II) Bu, bana bütün yorgunlu­ğumu unutturur. (III) Çünkü yalnız o zaman ken­di gücümün, kendi yeteneklerimin ayırımına va­rırım. (IV) Her türlü bağın ve bağlantının dışında, özgürce davranırım. (V) Böylece yazımı, sanatı­mın kuralları içinde korkusuzca oluştururum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zarf (belirteç) yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme zarfı kullanılmıştır?

A) Bir şiirin değerini ölçmek, hiç de kolay değil­dir.

B) Her şairin kendine özgü bir şiir yazma biçimi vardır.

C) Şair, gerçekleri hayallerle harmanlayarak öz­günlüğe ulaşır.

C) Şairin başarılı olmasının bir yolu da başkala­rının etkisinde kalmamasıdır.

E) Bir şairin başarısı, işlediği temaya uygun sözcükleri kullanabilmesine bağlıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zarf kul­lanılmıştır?

A) Bu tür dillerde bütün sözcükler tek hecelidir; bu sözcükler ek almaz ve çekime girmez.

B) Bu dillerde cümle dediğimiz söz varlığı, tek heceli sözcükler dizisinden ibarettir.

C) Çince, Tibetçe, Vietnam dili, bazı Himalaya ve Afrika dilleri ile Endonezya dilleri bu gruba giren dillerdendir.

D) Bu dillerde, bir sözcüğün birden çok anlama gelmesi, kaçınılmaz bir durumdur.

E) Tek heceli dillerde, yazıda da belli edilen çok zengin bir tonlama ve vurgu sistemi vardır.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, tü­rü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ben karamsar değilim, bence Türkiye'mizi çok güzel günler bekliyor.

B) İnsan benliğini derin sancılarla sarsan bir olaydır bu.

C) Aynı anda hem şiir hem de öykü alanında eserler vermek kolay iş değildir.

D) İnsanoğlu eski çağlardan beri, bu tür sorula­rın cevabını merak etmiştir.

E) Sağlıklı yaşamak istiyorsanız sofranızdan sebze ve meyveleri eksik etmemelisiniz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" söz­cüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Sevdiğiniz insanlara karşı soğuk davranma­nız, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğu­rabilir.

B) Doktorlar, bu tür hastaları soğuk su içmeme­leri konusunda uyarıyor.

C) Siz soğuk savaşı kitaplardan öğrendiniz, biz­se o günlerin canlı tanığıyız.

D) Zeki insanların aynı zamanda soğuk ve itici insanlar olduğu kanısı, bir ön yargıdan iba­rettir.

E) Meteorolojik veriler soğuk günlerin geride kaldığını gösteriyor.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?

A) Bu savın inandırıcılıktan yoksun olduğunu kim iddia edebilir?

B) Bir kişinin iyi ve güvenilir bir insan olduğu na­sıl anlaşılır?

C) Önceki sınavlarda da böyle zor sorular soru­yor muydunuz?

D) Bu ilacın kullanılabilmesi için araştırmaları­nızda kaç denek kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor.

E) Hangi kişilerin davranışları, insanda daha derin izler bırakır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bil­diren sözcük, zarf (belirteç) görevindedir?

A) Şimdi de bu olayın psikolojik ve sosyolojik sonuçları üzerinde duralım.

B) Hiç merak etme, yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak.

C) Gece-gündüz sürelerinin eşitlendiği tarihler, hangileridir?

D) Burada günün en güzel vakti, güneşin doğ­duğu andır.

E) Bahar gelmiş memleketimin dağlarına, ova­larına.

14. Dil bilimi çalışmaları sonucunda dünyada (I)ölü ya da yaşayan 3000'in üzerinde dil olduğu belirlen­miştir. Yapılan (II) araştırmalar, dillerin ses sistemi, yapı, söz dizimi, söz dağarcığı gibi açılardan benzer (III) nitelikler gösterdiğini açıkça(IV) ortaya koymuş, bu da dillerin çeşitli bakımlardan sınıflan­dırması sonucunu (V) beraberinde getirmiştir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevindedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük anlamı taşıyan bir azlık-çokluk zarfı kullanıl­mıştır?

A) Bu ekibin sözcüsünün konuşmaları, bize da­ha inandırıcı geldi; herhalde münazarayı bu ekip kazanacak.

B) Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'in doruklarına tırmanmak istiyordu.

C) Seni hiç anlamıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse anlamak da istiyorum.

D) Kanıtlar, sizin bu şekilde davranmanızın çok haklı nedenleri olduğunu ortaya koymuyor.

E) Bana azıcık kulak verin, bana karşı peşin hü­kümlü olmayın.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?

A) Yarının bugünden güzel olması için şimdi da­ha çok çalışmalıyız.

B) Bölüm başkanımız, geçici bir görev için üç ay Almanya'da kalmıştı.

C) Hele bir şahitleri dinleyelim, kimin haklı oldu­ğu o zaman anlaşılır.

D) Daha kimsecikler gelmedi; aceleye, paniğe hiç gerek yok.

E) Bilim adamları, bu olayın neolitik çağda ger­çekleştiğini açıkladılar.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kulla­nılmamıştır?

A) "İleti, iletişim, kitle iletişim araçları, iletişim çağı" gibi sözleri sık sık duymuşuzdur.

B) Sözcükler, kendimizi ifade etmede, iletilerimi­zi ulaştırmada başvurduğumuz en etkili ve anlaşılır göstergelerdir.

C) İletişimde gönderici ile alıcı arasında ilişkiyi sağlayan bir kanal vardır.

D) Her iletişimde iletiler belli kodlarda oluşturu­lan göstergeler yardımıyla iletilir.

E) Üretilen bilgilerin çokluğu ve bunlara ulaş­mak isteyenlerin fazlalığı, iletişimi, daha da önemli kılmıştır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarf kullanılmıştır?

A) Önce soluna, sonra sağına, sonra tekrar so­luna bakarak karşıya geçmelisin.

B) Çok işimiz var, aşağı in de gideceğimiz yere bir an önce gidelim.

C) Yukarı kattaki komşularımızın başka mahal­leye taşınmaları bizi çok üzmüştü.

D) Dışarıda hava çok güzel, ne diye evde oturu­yorsunuz?

E) Geriye bakma, geçmişe takılıp kalma, gözün hep ileride olsun.

1.d 2.a. 3.c 4.d. 5e. 6.c 7.b 8.c 9.e 10.e 11.a 12.b 13.a 14.d 15a 16.b 17.c 18.b

REKLAM