REKLAM

LİSE 1. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ŞİİR BİLGİSİ TESTLERİ (Güzel Sanatlar, Kafiye, Tema, Tür, Ölçü, Dil, Gelenek, İmge vd.)

1. Aşağıdaki güzel sanat dallarından biri değildir?

A) mimari       B) opera C) heykel     D) edebiyat    E) geometri

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sanat eserini öncelikli amacı fayda değildir.

b) Sanat eseri genellikle özneldir.

C) Sanat eserlerinde amaç doğruluktur.

D) Bilimsel eserler nesnel olmalıdır.

e) Sanat eseri güzellik amacı güder.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?

A) Bir tahta parçasından yapılmış heykel b) Bal peteğinin altıgen şekli

C) Ölüm üzerine yazılan şiir

D) Matematik konulu şarkı

E) Deniz kıyısında kumlarla yapılan resim

 

 

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat bilim dallarından etkilenir.

b) Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.

C) Şiirden şairin hayatıyla ilgili bilgiler çıkarabilir.

D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.

E) Şiirde ahenk ölçü, kafiye ve ses tekrarıyla sağlanır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?

A) Kullandığı malzemenin dil olması

b) Her konuyu işleyebilmesi

C) Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması

D) Bir sanat dalı olması

e) Tek amacının insanı bilgilendirmek olması

 

6. "II. Dünya Savaşını ele alıp bir eser yazmak isteyen sanatçı" hangi bilimden faydalanır ?

A) sosyoloji        B) fizik C) psikoloji D) tarih        E) tıp

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin değildir?

A) makale    B) hikaye    C) destan      D) roman       E) halk hikayesi

 

8. "Bir marangozun yaptığı mutfak dolabı " neden sanat eseri sayılmaz?

A) Yapı bakımından farklı özellikte olması

B) Amacın sanat yapmak olmadığından

C) Malzemelerindeki eksiklikten

D) Marangozun tam usta olmaması

E) Bir bütünlük arz etmediğinden

 

9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi edebî metnin özelliği olamaz?

A) Estetik duygulara hitap etmeye önem verilmemesi

b) Okuyucuda güzel duygular uyandırması

C) Yazıldıkları dönemi yansıtabilmeleri

D) Dilin zenginleşmesine faydaları

E) Yazarının üslup (anlatım) özelliğini taşıması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ahenk (ritim) ögesidir?

A) Tekrir        B) Dil C) Zihniyet       D) Tema     E) aliterasyon

 

11. "Aşk konusunu işler, halk edebiyatı nazım şeklidir, genellikle hece ölçüsüyle yazılır." bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) koşma     B) gazel C) şarkı D) ilahi E) mani

 

12........memnun ki yerinden

........dönen yok seferinden

Şiirin kafiye çeşidi ve ( varsa) redifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) tam kafiye / redif (-den) b) -inden zengin kafiye

C) zengin kafiye / redif (-inden)

D) tam kafiye / redif (-inden)

E) sadece redif

 

13. Hangisi divan şiiri geleneğine ait bir özelliktir?

A) Beyit yerine dörtlük kullanılması

B) Sanatlı, günümüzde zor anlaşılır bir dili olması

C) Hece ölçüsünün kullanılması

D) Yalın bir anlatımı olması

e) İslâmiyet'in kabulü öncesine dayanması

 

14. 1- Onu koyduk bir ocağa

Uçup gitti bir bucağa

2- Aşık ağlar canan diye

Asker ölür vatan diye

3- .....gelmişse zamandan

.....bu limandan

4- ....senindir akşamlar ....gölgen var

5- ...şaşarmış beşer ...birer ikişer

 

Yukarıdaki şiirlerin hangisinde veya hangilerinde redif yoktur; sadece uyak vardır?

A) 4-5 B) 2-4 C) 3       D) 1 E) 2-5

 

15. ahi nerede gençliğimiz

sahi ilde savruluşları başıboş dalgaların yeri göğü çınlatan ahenkli gazeller

elde var hüzün

Bu şiirin teması nedir?

A) hüzün B) yalnızlık

C) gençlik başıboşluğu D) sahil özlemi

E) gençlik günlerini hatırlamanın hüznü

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme)yoktur?

A) Kömür gibi gözlerinde gördüm ufku

B) Kaplan gibi sağlam bir yürek

C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

D) Kulu'nun eşsiz güzelliği büyüledi beni.

E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar

 

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

17. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir

b) İlmin asıl amacı insanın kendisini bilmesidir.

C) Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.

D) Bazı şeyleri öğrenmek okumakla olur.

E) Okumayan insan cahildir.

 

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşma dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım biçimidir.

b) Gazel aruz ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.

C) Kaside övgü şiirleridir.

D) Her okuyucu aynı şiirden farklı yorumlar çıkarabilir.

E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.

 

19.Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?

A) Yârim, yağmur yüreklim, duyuyor musun?

b) Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara

C) Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni

D) Ruhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğim

E) Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi

 

20. Hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?

A) Gazel       B) Rubai       C) Mersiye       D) Varsağı       E)Mesnevi

 

Yerin seni çektiği kadar ağırsın

Kanatların çırpındığı kadar hafif..

Kalbinin attığı kadar canlısın

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin

21. Yukarıdaki mısralarda okuyucuya verilmek istenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gençliğimizin değerini bilmeliyiz.

B) Yaşamak için kötülük yapmak gerekmiyor.

C) Sevdiğimiz insanlara yakın olmalıyız.

D) Sağlığımız bizim için önemlidir.

E) İnsan nasıl hissederse o şekilde yaşar.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi edebî (söz) sanatlardan değildir?

A) Telmih (Anımsatma) B) Kişileştirme

C) Benzetme D) Redif

e) Hüsn-ü talil (Güzel adlandırma)

 

23. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan değildir?

A) Tiyatro       B) Dans C) Sinema     D) Opera       E) Edebiyat

 

24. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar duygularını hayallerini sadece dille ifade etmez.

B) Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olmaz.

C) Düz yazıyla yazılan eserlere "mensur" denir.

D) Manzume, olay anlatan şiirlere denir.

e) Şiirdeki seslerin uyum ve düzenine ahenk (ritim) denir.

 

25. Şiir hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı şiirden herkes aynı anlamı çıkarır.

b) Şiire bakarak yazıldığı dönemi ve şairini tahmin edemeyiz.

C) Şairin hayatını, kişiliği bilmek şiiri yorumlamamıza katkı sağlamaz.

D) Şairler, şiir yazarken kendisinden önceki şairleri dikkate almazlar.

e) Ruh hâlimize göre şiirden farklı anlamlar çıkarabiliriz.

 

26. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

A) Yemek tarifi metni

B) Anne sevgisini konu alan bir metin

C) Trafik kazasını anlatan bir metin

D) Karadeniz'in nüfus yapısını anlatan bir metin

E) Avrupa Birliği konulu metin

 

27. Karlı dağların başında

Salkım salkım duran bulut

Saçın çözüp benim için

Yaşın yaşın ağlar mısın?

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık nedir?

A) karlı dağlar B) bulut C) saç

D) gözyaşı e) baş

 

Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu

Hani kurşun sıksan geçmez geceden

Anlatamam nasıl ıssız, karanlık

Gene bir cehennem var yastığımda

Gel artık

28. Bu şiirde işlenen duygu (tema) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızlık        B) Öfke       C) Korku      D) Bitkinlik    E) Ümitsizlik

 

29. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda bir şiir türü değildir?

A) Koşma B) Gazel      C) Türkü      D) Şarkı        E) Tema

 

30. Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel B) Kaside     C) Mesnevi      D) Şarkı        E) Rubai

 

31. Bir şiirin temasını bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız gerekir?

A) Bu şiiri kim yazmıştır?

b) Bu şiirde neden bahsediliyor?

C) Bu şiir ne zaman yazılmıştır?

D) Bu şiir niçin yazılmıştır?

E) Bu şiirde hangi anlatım şekli kullanılmıştır?

 

32. "Boşuna değil dökülen kan

Şehirlerde, köylerde çocuklar büyüyecekler

Daha zeki daha çalışkan...

Yeniden fabrikalar yükselecek.

Tarlalar genişleyecektir.

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeki çocuklar.

b) Geçmişe duyulan özlem.

C) İntikam duygusu.

D) Gelecekten ümitli olma.

E) Savaşın verdiği ruhi çöküntü.

 

33. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

A) Hikaye B)Roman      C) Masal     D) Destan       E) Tiyatro

 

34. Bir olayı ya da durumu, herkesçe bilinen nedenin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlama sanatına "hüsn-i talil" denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsn-ü talil sanatı yoktur?

A) Kadrini bilmeyenler eline alır Onun için boynun eğri menekşe

B) Niçin çıktın dağlara evren çöl oldu Leyla Topuğun öpmek için toz oldu dağ taş senin için

C) Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına

D) Gök masmavi bu sabah Güzel şeyler düşünelim diye

E) Paydos bundan böyle çılgınlıklara Sert konuşmaya başladı aynalar

 

35. Aşağıdakilerden hangisi nazım (şiiri) nesirden (düzyazı) ayıran bir özelliktir?

A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler. b) Deyimler ve mecazların kullanımı.

C) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

D) Üslup, dil ve anlatım özellikleri. e) Etkileme gücü.

 

36. Ala gözlerini sevdiğim dilber

Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün

Kadir Mevla'm seni övmüş yaratmış

Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Dörtlüğün tümü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Lirik - Koşma - Güzelleme

b) Pastoral - Koşma - Güzelleme

D) Epik - Koşma - Destan

c) Lirik - Semai - Güzelleme

e) Lirik - Semai – Varsağı

 

37. Nar tanem, nur tanem, bir tanem

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

Yoluna bin can koyduğum

Gökte ararken yerde bulduğum

Gülen ayvam, ağlayan narımsım

Yukarıdaki şiir hangi geleneğe aittir?

A. Serbest şiir geleneğine

B. Halk şiiri geleneğine

C. Divan şiiri geleneğine

D. Anonim halk şiirine

E. Destan geleneğine

 

38. Karac'oğlan söyler sözün başarır

Aşkın deryasını boydan aşırır

Seni her mecliste hacil düşürür

Kötülerle konup göçücü olma

Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait olabilir?

A) Halk şiirinin anonim tarzı geleneğine

B) Divan şiiri geleneğine

C) Modern şiir geleneğine

D) Serbest şiir geleneğine

e) Halk şiirinin âşık tarzı geleneğine

 

39. Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdıkları nazım biçimlerindendir. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılır. Değişmez konusu aşktır. Bestelenmek için yazıldığından dörtlük sayısı fazla değildir.

Tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi        B) Rubai C) Türkü        D) Murabba      E) Şarkı

 

40. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: "Bana dokunma!" diye bağırdı.

Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih       B) İntak C) İstiare       D) Kinaye       E) Tezat

 

41. Gül dedi bülbül güle

Gül gülmedi gitti

Gül bülbüle bülbül güle

Yar olmadı gitti

Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) İntak        B) Teşhis      C) Aliterasyon        D) Teşbih      E) Tekrir

 

42. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin özelliklerinden değildir?

A) Uyak düzeninin gazele benzemesi

B) Aruzun değişik kalıplarıyla yazılabilmesi

C) Övgüyü de yergiyi de konu edinebilmesi

D) İlk beytine matla son beytine makta denilmesi

e) Genellikle 5 - 15 beyit olarak yazılması

 

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

Seğirtir kaval sesinde sağa sola

Çobandır köyün yamacında

Yayar davarı da çömelir

Meşe dalarının altına

43. Bu dizelerde aşağıda şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Pastoral      B) Dramatik      C) Didaktik D) Epik        E) Lirik

 

44. "Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran

Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz.

Yaman çalacak o çal ma ya sı saat yaman.

Geçmiş ola bir kez yumuldu gözlerimiz."

Yukarıdaki dörtlükte işlenilen tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahar özlemi B) Ölüm korkusu C) Doğa sevgisi

D) Yaşama sevinci e) Memleket sevgisi

 

45. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Gazel Divan Edebiyatına; koşma Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür

C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde, koşma hece ölçüsünün 111i kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

e) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

 

46. Vurulur aklım başımdan sen esersin her fasıl

Aşığım bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl

Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl

Aşığım bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim ,nasıl

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Telmih sanatı vardır.

b) Kapalı istiare sanatı vardır.

C) Aliterasyon vardır.

D) Teşbih sanatı vardır. e) Zengin kafiye vardır.

 

47. Aşağıdakilerden hangisi (konularına göre) koşmanın türleri arasında yer almaz?

A) Güzelleme C) Ağıt D)Taşlama

b) Koçaklama E) Mersiye

 

48. Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım

Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir

Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir

Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım

Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi hangisidir?

A) Çapraz uyak - tam uyak B) Düz uyak - yarım uyak

c) Sarmal uyak - tam uyak D) Sarmal uyak - zengin uyak e) Çapraz uyak - zengin uyak

 

49. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?

A) Ayna almış perçem düzer

Zülfün tarayı tarayı

B) Kırık çanağı yok ayran içecek

Kahveye gelir de fincan beğenmez

C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam

Yeni talim gelmiş varam alışam

D) Güzel gitti diye pınar ağladı

Acıdı yüreğim yandı pınara

E) Avcılardan kaçmış ceylan misali

Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

 

50. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir gazelin ilk beytidir?

A) Bir söz dedi canan ki keramet var içinde

Dün geceye dair bir işaret var içinde

B) Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım

Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde

C) Şaire söz bulmaya minnet neyleyim

Ah kim hayret seni gördükçe lal eyler beni

D) Sevdalı akşamlar tekin değildir

Pek dolaşma Gazel gönül viranesinde

E) Sinemde aşkını tutalım etmişim nihan

Amma ki kande saklayayım ah-ı hasreti

 

Rüzgar esmez, konuşur

Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun

Mesut olun, yaşayın Ana, baba, evlat, torun

51. Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih B) Tenasüp C)Teşbih

D) Tevriye e) Teşhis

 

Nice Süleymanlar tahta erişti

Tahta erişmedi, bahta erişti

Emrah'ın bir fena bahta erişti

Dahi koklamayız bu menekşeyi

52. Bu dörtlüğün ilk üç dizesindeki uyak türü nedir?

A) Yarım Uyak B)Zengin Uyak C) Tam Uyak

D) Uyak yoktur. E)Cinaslı Uyak

 

53. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi Halk edebiyatının Tekke edebiyatı kolunda kullanılmamıştır?

A) ilâhi B) şathiye        C) semai D) devriye       E) deme

 

Askerin bir ucu göründü Van'dan

Kılıcın kabzası görünmez kandan

Bağdat'ın içinde tozdan dumandan

Toz duman içinde kaldı Genç Osman

54 . Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A)Epik şiir B)Lirik Şiir C)Pastoral Şiir

D)Dramatik Şiir E)Didaktik Şiir

 

"Sakin ve rüzgarsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağıtmıyordu. "

55.Cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava - Rüzgar B) Rüzgar - Duman

c) Hava - Ses D) Duman - Gök

e) Duman – Ses

 

56. Divan edebiyatında "hicviye" denilen alaylı yergi şiirinin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma B) Semai        C) Taşlama      D) Destan     E) Türkü

 

1- Nazım birimi dörtlüktür.

2 -Dil halkın kullandığı yalın dil ve Türkçedir.

3 -Hece ölçüsü kullanılmıştır.

4 -Halkın ortak malıdır.

5 -En çok aşk, ölüm, doğa sevgisi, yiğitlik, ayrılık, toplumsal sorunlar ele alınır.

57. Sözü edilen edebiyat geleneğimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekke Edebiyatı B) Aşık Edebiyatı

c) Divan Edebiyatı D) Fecr-i Ati Edebiyatı

e) Anonim Halk Edebiyatı

 

58. Aşağıdakilerin hangisinde ölüm temasını işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

A) Ağıt, ilahi, nefes B) Mersiye, ağıt, sagu

c) Ağıt, kaside, terkib-i bend D) Mersiye,- nutuk, devriye

e) Sagu, şathiye, münacat

 

59. Bir Halk Edebiyatı ürünü olan "mani" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazarları belli değildir.

B) Kafiye düzeni aaba şeklindedir.

C) Anlatılmak istenen duygu ve düşünce son iki dizede bulunur.

D) Hece ölçüsü ile söylenir.

e) Yalnızca aşk konusu işlenir.

 

60. I.değirmeni yürütür

II. bir ah çeksem

III.ne halden anlayan

IV. gözüm yaşı

V. dağı taşı eritir

VI. bulunur

Yukarıda parçalara ayrılan dizelerin anlamlı şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

A.I-II-V-IV-III-VI B.V-VI-IV-II-I-III

C.II-V-IV-I-III-VI D.VI-II-V-I-IV-III

E.IV-I-VI-III-II-V

 

61. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A. Gazel- rubai-müstezat

B. Mersiye- şathiye- varsağı

C. Gazel-murabba-koşma

D. Semai-ilahi-kaside

E. Hicviye-murabba-türkü

 

62. "Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgar, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler... Görülecek şey!" Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) böcekler      B) sisler        C) rüzgar        D) dağlar      E) ağaçlar

 

63. Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi farklıdır?

A. Gazel B.İlahi       C.Mesnevi D.Kıta E.Kaside

 

64. Aşağıdaki dizelerden hangisinde teşbih(benzetme) sanatı yoktur?

A) Benim gönlüm nihayetsiz tenha bir göldür

B) Sularında küçük, beyaz martılar yürür.

C) Daldan dala rüzgar gibi esmekte hevesler.

D) Ela gözler akşam gibi dolu, hicran dolu.

E) Saadet benziyor, boş bir seraba.

65. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tenasüp(uygunluk) sanatı vardır?

A) Sen var mısın, her yer güzel

Gökler güzel, yerler güzel

B) Kendini kendinden gizledin niçin?

Arılar, petekler, ballar bahane

C) Gözlerime çöken akşam gibisin

Ruhumda bir alev, gözümde nemsin

D) Beni yalan sözlerle kandırmaya çalışma,

Gülme artık yüzüme, çıkma sakın karşıma

E) Seni görmek hevesi doldu içime

Doğdu ümit güneşi, doğdu ömrüme

 

66. Aşağıdaki dizelerden hangisinde mübalağa(abartma) sanatı vardır?

A)Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını

B)Şairim, bu yıl yağan yağmur kadar şiir yazdım

C)Ben kanadı kırık bir kuş değilim

D)Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde

E)Topla eteklerini yerlere sürünmesin

 

67. Bir anlam inceliği oluşturmak için, söz söyleyenin bildiği bir durumu bilmez görünmesine ''tecahül-i arif'' denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanıma uygun bir sanat vardır?

A) Kim bilir hangi diyarda, hangi ıssız yerdesin

b) Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle

C) Nisanda bahar müjdesi leylakla gelir

D) Niye sevdim ki seni, hep ağladım ömrümce

E) Nisan yağmuru mu yoksa üzülünce gözlerinden akan

 

68. Mutlaka bir ezgiyle söylenir. Kimin düzenlediği genellikle bilinmez.Bireysel toplumsal bir üzüntü dile getirilir. Asıl sözlerinin bulunduğu yere bent, her bendin sonunda tekrarlanan bölümlere de "kavuştak" adı verilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A)Koşma     B)Güzelleme       C)Türkü        D)Mani E)Ninni

 

69. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir?

A) Güzellik,aşk, şarap, kadın konularını işler.

B) Makta beytinde şairin mahlası bulunur.

C) Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.

D) Kafiye şeması "aa/ba/ca..."şeklindedir.

E) Fuzuli ve Baki tanınmış gazel ustalarıdır.

 

70. Türk edebiyatındaki ve dünya edebiyatındaki rubai ustaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Nedim - Yahya Kemal

b) Cenap Sahabettin - Ömer Hayyam

C) Kadı Burhaneddin - Mevlana

D) Azmizade Mustafa Haleti- Ömer Hayam

E) Namık Kemal - Azmizade Mustafa Haleti

 

71. Hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Gazel, kaside, mesnevi önemli nazım şekillerdir.

B) Açık, anlaşılır, yalın bir dille yazılır.

C) Aruz vezni kullanılır.

D) Fuzuli, Baki ve Nedim divan edebiyatı sanatçısıdır.

E) Nazım birimi olarak beyit kullanılır.

 

72. Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Oldu eşküüm güülşen-ârâ-yı heves cular gibi

Akdı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi

A) Nazım birimi beyittir.

B) Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.

C) İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.

D) Şiirsellik kendini hissettirmektedir.

E) Tam kafiye - redif kullanılmıştır.

 

73. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih (hatırlatma) sanatı vardır?

A) Yaşıyorsun gönüllerde, sır gibi kalplerdesin

B) Gecenin rengi siyah ya güne ne demeli

C) Döndü Mecnun'a gönül, her gece Leyla diyerek

D) Geceler böyle kalmaz, şafak söker sabah olur

E) Ayrılan yolun sonunda dudaklarda bir ah olur

 

74. Dostlukta eşsiz hazlar vardır. Hazzın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim varlığım, dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben de haz duyarım, böylece herkesin verdiği haz hazineleri, serbest bırakılmış olur, her ikisi de: "Bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş." der.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragraftan çıkarılamaz?

A) Dostluğun verdiği haz bulaşıcıdır.

B) Dostluk, kendimizde varlığından habersiz olduğumuz mutlulukların çıkış kapısıdır.

C) Dostluk, dostuna haz vermekten haz duymaktır.

D) Dostluk, paylaşılan mutluluktur.

e) Dostluğun temeli karşılıklı fedakârlığa dayanır.

 

75. "Şiirin, başka bir şeyle karıştırılmaması gereken özel bir yapısı vardır. Çözümlemeye kalkışınca da çeşitli öğelerin kurduğu bir dünya olarak çıkar karşımıza. İyi bir şiir, zengin ayrıntıların, şaşırtıcı inceliklerin kaynağıdır. Tükenmeyen bir kaynak olan şiir, sadece kendisinin olan bir yapıyla ortaya çıkar. Kelimeleri bir araya getirme ustası olan ozana göre şiir, "şiir olduğu için" önemli ve değerlidir."

Bu parçada asıl söylenmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirin güzelliği, içerdiği ayrıntılardan gelir.

B) Sanat ürünleri arasında en kalıcı olanı şiirdir.

C) Şiir, kendine özgü özellikleri olan bir sanattır.

D) Ozan kendini tümüyle şiire adayan kişidir.

E) Her ozanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır.

 

"Önünde yürüdü kırk topluk göbek

Kollarda bir dal parçası

Öyle bir kafa ki

Sanırsınız Ramazan topu"

76. Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) Teşbih C) Mübalağa

D) İstiare E) Cinas

 

77. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türüne örnektir?

A) Biyografi        B) Anı       C) Deneme D) Öykü    E) Mektup

 

78. "Portakal soyulur mu

Tabağa koyulur mu

Yar dediğin şekerdir

Şekere doyulur mu"

Dörtlüğün kafiyelenişi ve kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

……..a   Cinaslı kafiye

............a

............b

............a

D)

…….. b Tam kafiye

............b

............a

............c

B)

……... b Zengin kafiye

............b

............c

............b

E)

………a Zengin kafiye

............a

............a

............b

C)

……… a Tam kafiye

............a

............b

............a

 

 

79. Divan edebiyatında düşünce ve felsefi ağırlıklı yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel B) Kaside      C) Mesnevi      D) Şarkı       E) Rubai

 

"Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni"

80. Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Nazım birimi dörtlüktür.

B) Hece ölçüsüyle yazılmıştır

C) "sevinirim" ve "yerinirim" sözcükleri arasında zengin kafiye vardır.

D) Dili sadedir.

E) Halk edebiyatına aittir.

 

81. Aşağıdakilerden hangi Divan edebiyatının özelliklerinden birisi değildir?

A) Söz sanatlarına sıklıkla yer verilmiştir.

B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Dili İstanbul Türkçesidir.

D) Nazım birimi mısra, beyit ve benttir.

E) Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

 

82. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?

A) Kıta B) Rubai     C) Mersiye        D) Mani      E) Şarkı

 

83. Aşağıdakilerden hangisi dramatik sanatlardan değildir?

A) Tiyatro      B) Dans      C) Sinema      D) Opera E) Müzik

I. gözden

II. patikada

III. bir müddet sonra

IV. çalılar arasındaki

V. kayboldu

84. numaralandırılmış kelime ve kelime gurupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde dördüncü sırada hangisi yer alır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

85."Gül büktü boynunu sustu bülbüller" dizede hangi söz sanatı vardır?

A) Telmih B) İstiare C) Teşhis

D) Mübalağa e) Hüsn-i Talil

 

Kimlerün çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldı

Nereye gitdi o her-câyî o meh-pâre aceb

Kimlerün yâresine merhem-i kâfûr oldı

Kandedür kande o zâlim o sitem-kâre aceb

86. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait olabilir?

A) Halk şiiri geleneği

b) Divan şiiri geleneğine

C) Modern şiir geleneğine

D) Serbest şiir geleneğine

e) Destan geleneğine

 

"Çocukluğum çocukluğum

Uzakta kalan bahçeler

O sabahlar, o geceler

Gelmez günler çocukluğum"

87. Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?

A) Bahçe sevgisi

b) Çocukluğa duyulan özlem

C) Çocukların güzelliği

D) Sabaha duyulan sevgi

e) Günlerin uzunluğu

 

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Yunus Emre

88. Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?

A) Dini B) Siyasi      C) Ekonomik       D) Askeri      E) Sivil

 

" Elde avuçta yok şimdi bir karış

Gel sen de artık bu kervana karış""

89. Bu dizelerde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas B) Telmih C) Hüsn-i Talil

D) İstiare e) Redif

 

90. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat bilim dallarından etkilenir.

b) Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.

C) İmge sınırsız hayal zenginliğinin kelimelere yansımasıdır.

D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.

E) Şiirde ahenk ölçü ve kafiyeyle sağlanır.

 

91. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?

A) Kullandığı malzemenin dil olması b) Her konuyu işleyebilmesi

C) Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması

D) Bir sanat dalı olması

E) Mutlaka ölçülü, kafiyeli, sanatlı olması

 

92.Aşağıdakilerden hangisi edebi (söz) sanatlarından değildir?

A)Telmih      B)Tekrir      C)Tenasüp D)Cinas E) Vezin

 

93. Bir sanat eseri doğrudan veya dolaylı yoldan da olsa yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi atmosferinden bağımsız düşünülemez. Yukarıdaki parçada verilen bilgiler edebiyatın hangi kavramla ilişkisini açıklar?

A)Biçim B) Zihniyet C) Ahenk

D)Ölçü e) Kafiye (uyak)

 

94. Uçan kuşlar düşün, geçen kervanları an

Mademki kara bahtın adını koydu çoban

Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin kafiye B) Tam kafiye C) Yarım kafiye

D) Cinaslı kafiye E) Tunç kafiye

İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa Gibi ölüm önünde öz benliğim yavaşlar

 

95. Verilen mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?

A) teşhis - teşbih B) teşhis - hüsnü talil

c) teşbih - hüsnü talil D) telmih - teşhis

e) telmih - teşbih

 

96. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?

A) Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

b) Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdur.

C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı.

D) Güneşe açılan küçük aynalar gibiydi dişlerin.

E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar.

 

Sanat eseri ne ahlaksızlığı öğretir ne de ahlaklı olmayı öğütler. Ahlak karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik kullanılacak bilgi verdiği de söylenmez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür yeni bir gerçeği ortaya çıkarır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat bir yandan da sezgisel bilgi vererek insanın gerçeğin ötesini düşünmesini sağlar.

97. Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Sanat eseri ahlaklı olmayı öğütlemez.

b) Kişilere gündelik bilgi vermez.

C) Sanat eserinde gerçekler anlatılmaz.

D) Gerçeğin ötesini sanat sayesinde görürüz.

e) Sanat gerçek karşısında kayıtsızdır.

98. Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil insanlar arsındaki iletişimi sağlar. b) Dil kültürler arası yakınlaşmayı sağlar.

C) Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.

D) Dilin sanatla ilgisi yoktur.

E) Dil yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

 

99. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin bir özelliği değildir?

A) Edebi metnin dili bilimsel metinlerin dilinden farklı değildir. b) Duygulandırmak, sezdirmek, düşündürmek amacıyla yazılır.

C) Gerçeği kurmacadır.

D) Bilgi vermeyi amaçlamaz.

E) Her konuyu ele alabilir.

 

100. Aşağıdakilerden hangisi sanat değeri taşır?

A) Bir ölüm masalı

b) Örümceğin büyük ağı

C) Bir evin mimari planı

D) Bir bilgisayar programının anlatımı

E) Çanakkale savaşını konu edinen tarih metni

 

101.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Edebiyat bilim dallarından etkilenmez.

b) Şiir gerçekleri değiştirmeden anlatmalıdır.

C) İmge sınırsız hayal gücünün ürünüdür.

D) Şiirin ana duygusuna aliterasyon adı verilir.

E) Şiirde ölçü ve kafiye mutlaka olmalıdır.

 

102. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgilidir?

A) Kullandığı malzemenin ses olması

B) Sınırlı sayıda konuları işleyebilmesi

C) Öznellik taşımaması

D) Bir sanat dalı olması

E) Tek amacının insana bilgi vermek olması

 

103. Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?

A) Konu B) Tema C) Düşünce

D) Zihniyet E) Ahenk

 

104. Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz?

A) Ünlü harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

B) Vezin

C) Edebi sanatlar

D) Uyak ve redifler

e) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

 

105. Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır

Ve kediler de her gece ağlar döşeklerde

Denizleri bahtiyar eden günler kısalır

Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?

A) teşhis-teşbih B) teşhis-hüsnü talil

C) teşbih-hüsnü talil D) telmih-teşhis

E) teşbih -telmih

106. Saçımda siyahım var

Bülbül gibi ahım var

Göz gördü gönül sevdi

Benim ne günahım var.

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 3+4 = 7'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Anonim Halk Edebiyatı ürünlerindendir.

C) aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.

D) Sevgiliye duyulan sitem dile getirilmiştir.

E) Cinaslı kafiye vardır.

 

107. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin bir özelliği değildir?

A) İmge ve mecazlar ön plandadır.

B) Şiir dilinde gerçek anlam ön plandadır.

C) Kişilerin yorum gücüne bağlı olarak farklı anlamlar çıkarılabilir.

D) Hayaller somutlaştırılarak ifade edilir.

E) Şiir dilinde sözcüklerin anlamları sözlük anlamlarından farklıdır.

 

Güzelliğin on par'etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa

108. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım birimi dörtlüktür

B) Redif ve kafiye vardır.

C) Hece ölüsüyle yazılmıştır.

D) Şiirin teması aşktır.

E) İkinci dizede imge kullanılmıştır

 

109."Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır." cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Şair gerçeği olduğu gibi aktarmaz.

B) Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.

C) Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.

D) İmge ve mecazlarla şiire has gerçek ortaya çıkar.

E) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.

 

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile

Elimdeki asa ile

Çağırayım Mevla'm seni

110.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım birimi dörtlüktür

B) Redif ve kafiye vardır.

C) Hece ölüsüyle yazılmıştır.

D) Şiirin türü epiktir.

E) İkinci dizede telmih sanatı kullanılmıştır

 

" Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin

Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu"

111. Ünsüz harfle biten bir kelimeden sonra ünlü harfle başlayan bir kelime gelirse ve birinci kelimeni son harfi ikinci ilk harfine bağlanarak söylenirse buna ''Ulama'' denir.

Buna göre aşağıdaki dörtlükte kaç ulama vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

 

112. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar duygularını hayallerini sadece dille ifade etmez.

B) Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olabilir.

C) Düz yazıyla yazılan eserlere "mazmun" denir.

D) Resmin malzemesi boyadır.

E) Şiirdeki uyum ve düzene ahenk denir.

 

113.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşma on birli hece ölçüsüyle yazılır.

B) Kaside dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılır.

C) Gazel divan edebiyatı nazım şeklidir.

D) Şarkı bestelenerek söylenen nazım biçimidir.

E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.

 

114. Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?

A) Bir geyiğin eriyen gözleri düşer kara.

B) Denizleri bahtiyar eden günler kısalır.

C) Dünden kalan bir aynada gördüm kendimi.

D) Son, en son söz olarak "sen" demek istiyorum.

E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura.

 

Okumaktan murat ne

Kişi Hakkı bilmektir

Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emektir

115. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okumaktaki amaç Hakkı tanımaktır.

B) Hakkı bilmeyen ne okuduğunu da bilmez.

C) Ne okuduğunu bilmeyen boşuna çaba sarf eder.

D) Okumanın bir amacı olmalı.

E) Okuyan insanın kelime hazinesi gelişir.

 

Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.

Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.

116.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu (tema) aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlarda duygularıyla yaşar.

B) Tabiatın gücüne karşı konulmaz.

C) İnsan güzelliyle övünmelidir.

D) Yalnızlık acısı çekenler mutludur.

E) Tabiatın değerini bilmeliyiz.

 

117. Aşağıdakilerden hangisi kafiye çeşidi değildir?

A)Zengin B)Tam        C) Yarım       D)Tunç        E)Asonans

 

118. Hangisi Batı edebiyatından gelen bir nazım şeklidir?

A)Koşma B)Gazel       C)Beyit D)Kaside       E)Sone

 

119. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dizelerle yazılan eserlere manzum denir. b) Sanatta ilk amaç maddi çıkar sağlamaktır.

C) Olay, kişi, zaman içeren ölçülü, uyaklı metne manzum hikaye denir.

D) Edebiyatın malzemesi dildir.

e) Şiiri oluşturan bütün unsurlara "yapı" denir.

 

 

1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0

 

E

D

B

B

A

C

D

C

B

A

D

1

E

A

E

D

D

E

A

B

C

E

C

C

2

C

D

D

D

E

B

D

C

D

E

D

C

3

B

B

E

E

A

C

B

C

E

B

B

B

4

B

A

B

E

D

A

B

E

A

E

C

D

5

E

E

E

C

D

E

B

C

C

A

A

E

6

D

D

B

A

A

C

B

C

B

A

E

A

7

A

E

B

A

E

E

E

D

B

E

B

E

8

B

A

A

E

C

B

C

C

A

D

E

E

9

A

E

E

E

B

E

C

E

A

A

E

B

ALINTIDIR

You have no rights to post comments