REKLAM

Halk Edebiyatı Test Soruları - LYS Edebiyat sınavına girecek arkadaşlar için hazırladığımız halk edebiyatı soruları

Halk edebiyatı nazım şekilleri, nazım türleri ve halk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ve cevapları

 

1.    Aşağıdakilerin hangisinde, Tekke (Tasavvuf) edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
A)    Mesnevi, nutuk, semai, hicviye
B)    Semai, mesnevi, ilahi, devriye
C)    İlahi, nefes, deme, şathiye
D)    Nefes, mesnevi, semai, varsağı
E)    İlahi, koşma, türkü, şathiye

2.    Aşağıdakilerin hangisinde Halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A)    Varsağı, ilahi, tuyuğ,rubai
B)    Semai, mesnevi, taşlama, şarkı
C)    Taşlama, ağıt, güzelleme
D)    Terkib-i bent, koçaklama, güzelleme, semai
E)    Koşma, semai, kıta, tuyuğ

3.    Kimsede görmedim şendeki nazı
Tunus, Trablus, Mısır, Hicaz'ı
Kars'ı Kağızman'ı, Acem Şiraz'ı
Girid'i, Yanya'yı değer gözlerin
Bu dörtlüğün nazım türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme    B) Taşlama
C) Koçaklama    D) Ağıt
E) Varsağı

4.    Aşağıdakilerden hangisi, anonim halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?
A) Semai    B) Mani    C) Türkü
D) Tekerleme E) Ninni

5.    Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Mani - Türkü - koşma - Semai
B)    Varsağı - Semai - Koşma - Türkü
C)    Semai - Ninni - Ağıt - Mani
D)    Semai - Varsağı - Koşma - Destan
E)    Destan - Kalenderi - Koşma - Türkü

6.    Aşağıdakilerden hangisi anonim Halk edebi­yatı ürünü değildir?
A) Masal    B) Mani    C) Tekerleme
D) Güzelleme E) Ağıt

Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. Dört­lüklerle ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir. Aşk, has­ret, doğa güzellikleri gibi din dışı konuları işler. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir, abab, cccb, dddb biçiminde söylenir.
Yukarıda açıklanan    nazım biçimi, aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Gazel B) Koşma    C) Semai
D) Varsağı    E) Destan

7.    Âşık edebiyatında konusuna göre doğa güzellik­lerini veya kadın gibi sevilen varlıkları anlatmak için söylenen şiirler …….; savaşları, dövüşleri
yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler………olarak adlandırılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisindekiler getirilmelidir?
A)    Güzelleme - Koçaklama
B)    Taşlama - Ağıt
C)    Güzelleme - Taşlama
D)    Koçaklama - Güzelleme
E)    Ağıt - Koçaklama

8.    Halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Uyak­lanış örgüsü koşma gibidir. Her konuda yazılabi­lir. Hecenin 11'li kalıbı kullanılır.
Yukarıda açıklaması yapılan nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai    B) Varsağı    C) Destan
D) Güzelleme E) Taşlama

9.    Halk şairlerimiz içinde kavganın, özgürlüğün sembolüdür. Şiirlerinde coşkun bir seslenişle, yi­ğitlik, dostluk, aşk, doğa sevgisi oldukça sade bir dille anlatılır. "Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu" dizesiyle tarihe geçmiştir.
Bu parçada söz edilen halk şairi, aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Köroğlu    B) Gevheri
C) Pir Sultan Abdal D) Kayıkçı Kul Mustafa E) Dadaloğlu

10.    Aşağıdakilerden hangisi Köroğlu ile Dadaloğlu'nun ortak özellikleridir?
A)    Aynı yüzyılda yaşamışlardır.
B)    Hem heceyi hem aruzu kullanmışlardır.
C)    Koçaklama türündeki şiirleriyle tanınmışlardır.
D)    Varsağı nazım biçimini en çok kullanan Halk şairleridir.
E)    Tasavvuf konusuna önem vermişlerdir.

11.    Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı sanat­çılarından biri değildir?
A) Karacoğlan B) Köroğlu    C) Gevheri
D) Fuzuli    E) Aşık Veysel

12.    Uyaklanışı yönüyle ötekilerden farklı olan na­zım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma B) Semai    C) Varsağı
D) Destan E) Mani

13.    Ağcadağ'ın geyikleri bitmedi
Yandı yandı ocağımız tütmedi
Böyle uykulara kimse yatmadı
Kalk yârim sana geyik getirdim.
Bu dörtlüğün nazım türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varsağı B) Koşma    C) Taşlama
D) Koçaklama E) Ağıt

14.    Aşağıdaki dizelerden hangisi, bir taşlamadan alınmıştır?
A)    Ayrılık şerbeti zehir içilmez
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
B)    Yine dağlar başı duman üstüne
Deli gönül kaldı gûman üstüne
C)    Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
D)    Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil, kurt belli değil
E)    Ben giderim yane yane
Aşk boyadı beni kane


15.    Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı na­zım türleri bir arada verilmiştir?
A)    Koçaklama, ağıt, güzelleme
B)    Gazel, mesnevi, rubai
C)    Tuyuğ, mani, şarkı
D)    Kaside, müstezat, kıta
E)    Terkib-i bent, ağıt, nefes

16.    Aşağıdakilerden hangisi, masalın özelliklerin­den biri değildir?
A)    Düşgücünün ürünü olması
B)    Olağanüstü olayları konu edinmesi
C)    Olayların belirli bir zaman ve yerde geçmesi
D)    Tekerlemeyle başlaması
E)    İnsanüstü ya da doğadışı varlıklara yer ver­mesi

17.    Bu şiirde genellikle aşk, sevgi, sevgilinin güzelliği anlatılır. Halk edebiyatı sanatçılarından da en gü­zel örneklerini Karacoğlan vermiştir.
Yukarıda söz edilen şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme B) Taşlama    C) Semai
D) Mersiye E) Koçaklama

18.    Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlış­lık yapılmıştır?
A)    Anonim Halk edebiyatı ürünleri başlangıçta bir ozana ait olsa da zamanla sahibi unutulur ve herkesin ortak malı haline gelir.
B)    Ağıt, ölen kişinin ölümünden duyulan acının dile getirildiği bir türdür.
C)    Yunus Emre ve Mevlana 15. yüzyılda yaşamış sanatçılardandır.
D)    Aşık edebiyatı şiirleri konularına göre güzelle­me, koçaklama, taşlama, ağıt diye adlandırılır.
E)    Halk şairlerinin dili halkın kullandığı dildir; ama 18. yüzyıldan sonra Divan şairlerinin etkisiyle yer yer Arapça ve Farsça sözler de kullanıl­mıştır.

19.    "Genç Osman Destanı" ile ün yapmış olan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kayıkçı Kul Mustafa
B)    Dadaloğlu
C)    Aşık Ömer
D)    Gevheri
E)    Köroğlu

20.    ……..halk arasında yetişen saz şairlerimizin oluş­turduğu edebiyattır. Ölçüsü hece, nazım birimi dörtlüktür. Başlarda oldukça yalın bir halk diliyle şiirler verilirken, sonraları Divan şiirinin de etkisiy­le dilde hafif ağırlaşma, ölçüde aruz görülmeye başlanır. Anadolu'da gelişmesi 16. yüzyıldan son­radır. Din dışı bir edebiyattır. ……………adı verilen şairle­rin, bağlama, cura gibi sazlarla çalıp söyledikleri sözlü, ezgili edebiyat türüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    Tekke edebiyatı - Kam
B)    Ananoim halk edebiyatı - Baksı
C)    Aşık edebiyatı - Aşık
D)    Tasavvuf edebiyatı - Şeyh
E)    Sözlü edebiyat –Ozan

21.    Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlış­lık yapılmıştır?
A)    Anonim Halk edebiyatı ürünleri başlangıçta bir ozana ait olsa da zamanla sahibi unutulur ve herkesin ortak malı haline gelir.
B)    Ağıt, ölen kişinin ölümünden duyulan acının dile getirildiği bir türdür.
C)    Yunus Emre ve Mevlana 15. yüzyılda yaşamış sanatçılardandır.
D)    Aşık edebiyatı şiirleri konularına göre güzelle­me, koçaklama, taşlama, ağıt diye adlandırılır.
E)    Halk şairlerinin dili halkın kullandığı dildir; ama 18. yüzyıldan sonra Divan şairlerinin etkisiyle yer yer Arapça ve Farsça sözler de kullanıl­mıştır.

22.    "Genç Osman Destanı" ile ün yapmış olan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kayıkçı Kul Mustafa
B)    Dadaloğlu
C)    Aşık Ömer
D)    Gevheri
E)    Köroğlu

23.    Yetmiş yıl karanlık bir dünyada yaşadı. Halk şiiri­mizin bu güçlü ozanı yarım yüzyılı aşkın bir süre yazdıklarıyla, çalıp söyledikleriyle çevresine ışık­lar saçtı. Yalnız çağımızda yaşayanlar değil, biz­den çok sonra yaşayacaklar da "Dostlar Beni Ha­tırlasın" "Kara Toprak" şiirlerini unutmayacaklardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A)    Karacaoğlan
B)    Köroğlu
C)    Aşık Ömer
D)    Aşık Veysel
E)    Hacı Bektaş Veli

24.    19. yüzyılın en tanınmış sanatçılarındandır. Med­rese öğrenimi görmüştür. Konya, Niğde illerini gezdikten sonra Niksar'a yerleşmiştir. Divan ede­biyatının etkisinde kalmakla birlikte, aşık tarzı şi­irleriyle tanınmıştır. Gazel, murabba, müseddes tarzındaki şiirlerde Divan edebiyatının etkisi açık­ça görülür. Asıl kişiliği hece ile yazdığı koşma ve semailerde kendini gösterir. Özellikle "dedim de­di" tarzı şiirleri ağızdan ağıza dolaşmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?
A)    Erzurumlu Emrah
B)    Taşlıcalı Yahya
C)    Gevheri
D)    Seyrani
E)    Kaygusuz Abdal

25.    
Sabah olsun ben bu yerden gideyim
Garip bülbül gibi feryat edeyim
Sen dururken ya ben kime ne deyim
Şakı bülbül var uyandır yârimi
Ben kıyamam sen uyandır yârimi
Bu parça, anonim halk edebiyatı nazım biçim­lerinden hangisine örnektir?
A) Ağıt    B) Semai    C) Mani
D) Türkü    E) Koşma

26.    
Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda adam beğenmez
Medrese kaçkını, sofat bozgunu
Selam vermeye dervişan beğenmez
Bu dörtlüğün şiir türü aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Koçaklama B) Ağıt    C) Güzelleme
D) Varsağı E) Taşlama

27.    Aşağıdakilerden hangisi, Aşık edebiyatı özelliklerinden değildir?
A)    Sözlü geleneğe dayanır.
B)    Sözle müzik iç içedir.
C)    Hiçbir şairi Divan edebiyatından etkilenmemiştir.
D)    Şiirleri doğaçlama söylenir.
E)    Aşk, doğa, ayrılık, ölüm gibi konuları işler.

28.    
I.    Halk edebiyatında hem nazım hem nesir tü­ründe eserler vardır.
II.    Halk edebiyatı nazım birimi beyittir.
III.    Halk edebiyatı Divan edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
IV.    Halk edebiyatında yarım uyak kullanılır.
Yukarıdakilerden hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) I. ve III.
D) I. ve IV. E) III. ve IV.

CEVAPLAR:
1 – C
2- C
3-A
4-A
5-D
6-D
7-A
8-C
9-A
10-C
11-D
12-E
13-E
14-D
15-A
16-C
17-A
18-C
19-A
20-C
21-C
22-A
23-D
24-A
25-D
26-E
27-C
28-B

Halk edebiyatı ile ilgili sitemizde yer alan onlarca test sorusundan birkaçının linki aşağıda yer almaktadır.

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri -test-

Halk Edebiyatı Test

Halk Edebiyatı Test

Halk Edebiyatı test ÖSS

HALK EDEBİYATI TEST SORULARI

Halk Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları

HALK EDEBİYATI TESTLERİ

You have no rights to post comments