REKLAM

MAKALE İLE DENEME ARASINDAKİ FARKLAR
Denemeler özgür yazılardır, yazar düşüncelerini bir kurala bağlı kalmadan kendi penceresinden açıklar, denemelerin öznel bir anlatımı vardır. Yazarın düşüncelerini kanıtlama amacı yoktur. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar.
Makaleler bilimsel yazlardır, nesnel bir anlatım vardır. Makalede kanıtlama amacı vardır. Ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır.
MAKALE İLE FIKRA ARASINDAKİ FARKLAR
1. Fıkra güncel konularda yazılır, makale güncel konuların yanında güncel olmayan konularda da  yazılır.
2. Düşünceler, makalede detaylı bir şekilde işlenir, fıkrada düşünceler derinlemesine işlenmez.
3. Makale yazarı ele aldığı konuyu bilimsel bir yaklaşımla inceler, fıkra yazarı kişisel görüşle ele alır.
4. Makalede düşünceyi kanıtlama zorunluluğu vardır, fıkrada böyle bir zorunluluk yoktur.
5. Makalede resmi, ciddi bir anlatım vardır, fıkrada samimi, rahat, içten bir anlatım vardır.

Efsaneler, çoğunlukla inançla ilgili olarak ortaya çıkan, kainattaki varlıkların ve olayların oluş şekillerini gerçek olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak anlatan halk edebiyatı ürünleridir.

MAKALE, SOHBET VE FIKRA TÜRLERİYLE İLGİLİ SORULAR

 

Makalelerin …………..bölümünde ortaya bir tez konur, …………………..bölümünde bu tez çeşitli örneklerden hareketle ispatlanır ve ……….bölümünde de konuyla ilgili genel bir yargıya ulaşılır.

 

Araştırma metninde yer alan atıfların hangi kaynaklardan elde edildiğinin alfabetik bir sırayla listelendiği bölüme ……….adı verilir.

 

Milli Edebiyat Dönemi sanatçı ve düşünürlerinden ………………tarafından kaleme alınan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eser, makale türünün önemli örneklerindendir.

 

Şiir bilgisi tarama soruları

Edebi sanatlar, şiirde imge, şiirin özellikleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular

 

 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI ŞİİR BİLGİSİ TEST