REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özellik­lerinden değildir?

A) Kalıplaşmış sözlere yer verilmiştir.

B) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

D) Şiirde beyit bütünlüğü değil, konu bütünlüğü aran­mıştır.

E) Anlamdan çok, söyleyişe önem verilmiştir.

2. Horasan Türklerindendir. 13. yüzyılda yaşamış bir Di­van şairidir. Anadolu Türk edebiyatının temelini atanlar­dan biridir. Din dışı konularda Türkçe şiirler yazan ilk divan şairlerindendir. Aşk, şarap ve doğa güzelliklerine dayalı lirik şiirler yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Nef'i B) Mevlana C) Fuzuli

D) Ali Şir Nevai E) Hoca Dehhani

3. Halk edebiyatındaki "mani"nin konu ve dörtlük sayı­sı yönüyle Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel B) Tuyuğ C) Murabba

D) Müstezat E) Kıta

4. Lale Devri'nin coşkun, aşk, zevk ve neşe şairidir. Şiirle­rinde eğlence, nükte ve musiki bir aradadır. Divan ede­biyatının katı kurallarının dışına çıkarak kendine özgü bir dil oluşturmuştur. İstanbul'u ve İstanbul Türkçesini şiirimize getirmiştir.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Nedim B) Fuzuli C) Baki

D) Şeyhi E) Şeyh Galip

5. Divan edebiyatı nazım şekillerinden "şarkı" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.

B) Kafiye düzeni abab, cccb, dddb biçimindedir.

C) Dörtlük sayısı 5 ile 15 arasında değişir.

D) Günlük hayat, aşk, sevgi gibi konular işlenir.

E) Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.

6. "Gazel" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Divan edebiyatında beyit birimiyle yazılan bir nazım şeklidir.

B) Aşk, sevgili, şarap ve tabiat güzelliklerinden söz edilir.

C) Beyitler arasında konu bütünlüğü vardır.

D) Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş XVI. yüzyılda Fuzuli ve Baki ile en parlak devrini yaşa­mıştır.

E) Şairler mahlaslarını çoğunlukla son beyitte söyle­mişlerdir.

7. Divan şiirinin özüne yeni bir anlam getirmiştir. Toplum düzensizliklerini, hayatın kişiyi kötülüklere götüren yön­lerini göstermeye çalışmıştır. Şiirle düşünceyi birleşti­ren şairin şiirlerinde hikmetli sözlere ve atasözlerine yer verilmiştir. Akıcı dili vardır. Hayrabat adlı yapıtıyla tanınır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Sultan Veled B) Ali Şir Nevai C) Nabi D) Fuzuli E) Baki

8. "Vesiletü'n Necat" isimli "Mevlid" aşağıdaki sanatçı­lardan hangisine aittir?

A) Nabi B) Kâtip Çelebi C) Fuzuli

D) Süleyman Çelebi E) Şeyhi

9. "Kaside" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyak düzeni aa ba ca ... biçimindedir.

B) Nazım birimi beyit olan bir Divan edebiyatı ürünü­dür.

C) Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır.

D) Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir.

E) İlk beytine "makta", şairin adının geçtiği beyte "taç beyit" adı verilir.

10. Sade ve süslü nesir olmak üzere iki kolda gelişen Di­van nesrinde, Veysi ve Nergisi'nin münşeatları ile Tazarruname ve Maarifname gibi yapıtlarda ahenge düş­kün, süslü, seçili bir dil kullanılmıştır. Buna karşın tarih, coğrafya, tıp, bibliyografya gibi bilim dalları ile gezi tü­ründeki yapıtların dili sadedir. 15. yüzyılda İran edebi­yatından tercüme edilen Kabusname; ahlak, tıp, tica­ret, astronomi gibi konularda öğütler verir ve sade bir dille yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sade nesir örneği aşağıda­ki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Naima B) Evliya Çelebi

C) Mercimek Ahmet D) Sinan Paşa

E) Kâtip Çelebi

11 (I) İranlılardan alınmış bir nazım biçimi olan mesnevi­nin her beyti kendi arasında uyaklıdır. (II) Beyit sayısı sınırlı değildir. (III) Bu yüzden Divan edebiyatında uzun hikâyeler mesnevi biçiminde yazılmıştır. (IV) Mesnevi­ler rediflerine göre adlandırılır. (V) Beş mesneviden oluşan yapıtlara "hamse" adı verilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) C) III. D) IV. E) V.

12 . Bilime değer veren ilk yazar ve düşünürlerimizdendir.

Arapça ve Farsçaya hakimdir. Arapça yazdığı Keşfü'z Zünun adlı yapıtında birçok bilim ve yapıt hakkında bil­gi verir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yunus Emre B) Evliya Çelebi C) Nesimi D) Kâtip Çelebi E) Nabi

13. "Tuyuğ" ile "Şarkı" nın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca aşk konusunun işlenmesi

B) Dörtlük sayısının sınırsız olması

C) Hece ölçüsü ile yazılması

D) Nakarat bölümlerinin bulunması

E) Divan edebiyatına Türklerin kazandırması

14. Bu edebiyata, medreselerde okuyup büyük şehirlerde, saray ve çevrelerinde toplanan aydınların edebiyatı ol­duğu için "Yüksek Zümre" edebiyatı da denmiştir. Bu edebiyatta, aruz ölçüsüyle gazel, kaside, mesnevi gibi klasik nazım biçimleriyle şiirler ortaya konmuştur.

Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Fecr-i Âti edebiyatı B) Divan edebiyatı

C) Tasavvuf edebiyatı D) Âşık edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı

15. Aşağıdakilerin hangisinde beyit düzeniyle yazılan Divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiş­tir?

A) Mesnevi - rubai - şarkı

B) Gazel - mesnevi - murabba

C) Kıt'a - terkib-i bent - murabba

D) Gazel - kaside - tuyuğ

E) Gazel - kaside – mesnevi

16. Divan edebiyatı ile Halk edebiyatını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Divan edebiyatında bütün güzelliği, Halk edebiya­tında ise parça güzelliği vardır.

B) Halk edebiyatında milli nazım biçimleri, Divan ede­biyatında ise yalnızca Arap edebiyatı nazım biçim­leri kullanılmıştır.

C) Divan edebiyatı düzyazı, Halk edebiyatı ise şiir ağırlıklı bir edebiyattır.

D) Aşk, sevgili, ayrılık, tabiat gibi konular Divan edebi­yatında soyut olarak işlenir, Halk edebiyatında so-mutlaştırılır.

E) Divan edebiyatında aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmış, Halk edebiyatında ise sadece aruz öl­çüsü benimsenmiştir.

1.D 2.E 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.D 9.E 10.C 11.D 12.D 13.E 14.B 15.E 16.D

You have no rights to post comments