REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Dil; Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadır.

B) Parça güzelliği değil, bütün güzelliği önemlidir.

C) Sanat için sanat anlayışı egemendir.

D) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

E) Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin özellikleri arasın­da yer almaz?

A) Dil yabancı sözcüklerle ve yabancı dil kurallarıyla yük­lüdür.

B) Toplumdan ve toplum sorunlarından söz eden somut bir şiirdir.

C) Arap ve Fars edebiyatından alınan gazel, kaside, rubai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

D) Beyitler arasında konu birliği olması koşulu yoktur.

E) Söyleyiş önemli olduğundan söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.

B) Aşağıda kasidenin konusuna göre aldığı adlar verilmiştir. Bunları karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

I

1) Tevhit                     a) Allah'a yakarış dile  getirilir.

2) Naat                      b) Herhangi birini eleştirmek için yazılır.

Münacaat                     c) Allah'ın birliğini anlatır.

4) Mersiye                  d) Bilinen birinin ölümünden duyulan acı dillendirilir.

5) Hicviye                    e) Dönemin önde gelenleri övülür.

6) Methiye                   f)  Peygamberi ve halifeyi övmek amacı güdülür.

1. "Divan şiirinin ilk büyük ustasıdır. İran etkisindeki din dışı şiiri ilk kez o verir. Benzetme örgüsü, düş­sel gücüyle şiiri, sanatsal güzelliği amaçlar. Oysa, o dönem şiirinde öğreticilik ön plandadır. Kendine özgü bir şiir dili yaratır. Bilinen bir kasidesi, dokuz gazeli yayımlanmıştır."

Yukarıda sözü edilen Divan sanatçısı aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Şeyhi                      B)  Şeyyad Hamza

C)   Dehhani                D)  Nesimi

E)    Ahmet Fakih

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Divan şiirinde nazım birimi.............tir.

2. .............edebiyatlarının etkisindedir Divan edebi­yatı.

3. Divan şiirinde genellikle ............. kafiye tercih edilir;.............için kafiye anlayışı benimsenir.

4. Divan edebiyatında şiirlerin adı yoktur; şiirlere genellikle.............göre ad verilir.