Now loading.
Please wait.

REKLAM

DİVAN EDEBİYATI EŞLEŞTİRME (ONLİNE SORULAR)

Divan edebiyatıyla ilgili online eşleştirme

Divan edebiyatı online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özellik­lerinden değildir?

A) Kalıplaşmış sözlere yer verilmiştir.

B) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

D) Şiirde beyit bütünlüğü değil, konu bütünlüğü aran­mıştır.

E) Anlamdan çok, söyleyişe önem verilmiştir.

  • Bahariye: Bahar için yazılan kaside.
  • Basitname: Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller. Bunlara Türkî-i basit gazel de denir. Basitnamelerde Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar çok azdır
  • Beytü'l kasid: Kasidenin en güzel beyti.
  • Beytü'l gazel: Gazelin en güzel beyti.(Şah beyit)
  • Culusiyye: Padişahın tahta çıkışı için yazılan kaside.
TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR

Türk edebiyatında akımlar a)Eski Edebiyatta b)Tanzimat’tan sonra olmak ü-zere iki bölümde görülebilir. Eski Edebiyatta Akımlar: Tasavvuf, Türk-i basit, Sebk-i Hindi ve yerlileşme akımlarıdır.

Tasavvuf:

Hem bir felsefe, hem inanç sistemi , hem de yaşayış tarzı olan Tasavvuf , 13.yüzyıldan beri Tekke , Divan ve Halk edebiyatlarında geniş yankılar bulmuştur.

Türki-i Basit:

15. ve 16. yüzyıllarda, Türk divan şiiri içinde dilde Türkçecilik , biçim ve özde yenilik yapmak isteyen bir akımdır. 14. ve 15. yüzyıllarda az çok sade bir dille yazan divan şairleri, zaman geçtikçe, kaba! ve zevksiz! buldukları Türkçe kelimeleri daha az kullanır oldular;şiirimizi yabancı kelimelerle doldurmaya başladılar.Böylece Klasik İran Edebiyatı uygulanmak istenen Türk şiir dili kendi kişilik ve zenginliğini kaybediyordu.İşte bu hal , o çağlarda pek kuvvetli olmayan, hatta zayıf denebilecek bir tepki ile karşılandı. Bu tepkiden Türki-i Basit Akımı doğdu.Türki-i Basit’çiler , aruz veznini ve Divan Edebiyatını nazım şekillerini kullanmakla birlikte hemen hemen öz Türkçe şiirler yazdılar.Yabancı söz ve tamlamaları şiire sokmadılar.Öz bakımından mazmunlar yerine halk dilindeki mecazları, deyimleri , atasözlerini kullanmaya çalıştılar.Bu akım ne yazık ki , ömürsüz ve süreksiz olmuştur.Çünkü asıl büyük şairler , bu mutlu teşebbüse katılmadığı gibi sonraki yüzyıllarda bunu izleyenlerde görülmemiştir. Türki-i Basit akımının öncüsü 15. yüzyıl sonlarında yaşamış bulunan Aydınlı Visali’dir.Daha kuvvetli temsilcileri ise 16. yüzyılda yetişen Edirneli Nazmi ile Tatavlalı Mahremi’dir.Adı geçen her üç şairin büyük bir sanat gücünde olmayışları bu akımı ömürsüz kılmıştır.

REKLAM