REKLAM

Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. Gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. Gezi yazılarının tarihi çok eskidir. İnsanlar hep uzak ülkeleri, uzak ülkelerin doğasını, insanlarını, bu insanların yaşayış biçimlerini ve yarattıkları kültür eserlerini merak etmişlerdir. Bir nedenle başka ülkelere giden kişilerle karşılaştığımızda, onları soru yağmuruna tutmamız bundandır. Günümüzde televizyon görüntüleri dünyanın birçok kültürünü yanı başımıza getirdiği halde, hâlâ gezi anılarını dinlemenin ya da okumanın tadı başkadır.

Bu yazının devamını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

İNDİR

Anı (Hatıra)

Toplumların sosyal hayatlarında anı anlatmak (hatıra nakletmek) önemli bir gelenektir.Özellikle yaşlı insanlar kendilerinden daha genç kimselere daha önce görüp geçirdiklerini, yaşadıkları ilginç olayları naklederler. Türkiye'de Kurtuluş Savaşına katılmış hemen hemen her asker, çocuklarına ve torunlarına savaş anılarını uzunuzun anlatmışlardır. İnsanların hayatlarında önemli bir yer tutan, iz bırakan olaylar kolay kolay unutulmaz ve gerek sözle gerek yazıyla bunlar nesilden nesle aktarılır. Dolayısıyla anılar, milleti, yüzyıllar boyu bir devam zinciri içinde, millî birlik halinde tutan, toplumu nesilden nesle bağlayan bir kültür unsurudur. Tarih, önemli ölçüde anılara dayalı olarak kurulur. Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiğinden itibaren görüp yaşadığı,kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle otobiyografik metinlere denir.

1. Vara vara vardım ol kara taşa

Hasret kodun beni kavim kardaşa

Aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerin ölçüsü ve durak yapısıyla söylenmiştir?

A) Hey geri de gönül hey geri

Adana İlbeyi Göksün Tekiri

B) Gönlümüz bağlandı zülfün teline

Alınmaz gözleri mestim alınmaz

C) Aradılar bir tenhada buldular

Yaslandılar şivgaların kırdılar

D) Farımaz da deli gönül farımaz

Akar gözlerinin yaşı korumaz

E) Şu yalan dünyaya geldim geleli

Tas tas içtim ağuları sağ iken

2. Hey Emre'm Yunus biçare

Bu dizeden sonra, aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle biten bir dize getirilirse, tunç uyak­lı bir ikilik oluşturulur?

A) pare B) çare C) yare

D) dara E) avare

G E Z İ ( S E Y A H A T ) Y A Z I S I

İnsanların keşif, askerlik, diplomasi , ticaret yadda merak amacıyla yurt içi veya yurt dışına yaptıkları seyahatlerde ilginç gödüklerini kaleme almalarıyla oluşan bir yazı türüdür.

Gezilen yerlerin , doğal güzelliklerini, insanların yaşayışını, kıyafetlerini töre ve geleneklerini, hukuki yapısını refah ve iş düzeylerini ve o yerin coğrafi özelliklerini anlatması bakımından önemlidir.

1. Bu türde anlatılan olaylar ve olaylara karışan kah­ramanlar olağanüstü özellikler taşır. Tarihsel bo­yutlu birtakım olaylar ve olaylar dizisi vardır. Bu tür, oluştuğu dönemin izlerini, toplumun özlem ve düşlerini de içerir. Bu türe, ulusların çocukluk döneminin ürünü gözüyle de bakılabilir. Kalevala'yi, Manas'ı bu türe örnek gösterebiliriz.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra B) Hikaye

C) Roman D)Destan

E) Makale