REKLAM

1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağı­daki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Sade bir dil kullanılmıştır.

B) Ürünler genelde şiir şeklindedir.

C) Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.

D) Tamamen din dışı konular işlenmiştir.

E) Yarım uyak kullanılmıştır.

2. İslamiyet'ten önceki "sözlü edebi dönem" ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ürünler sade bir Türkçe ve hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Savlar hariç destanlar, koşuklar, sagular sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerde kopuz eş­liğinde söylenir.

C) Kaşgarlı Mahmut, Divan ü Lügati't-Türk adlı eserinde ilk kez bu dönem ürünlerini derlemiş ve yazıya geçirmiştir.

D) Kutadgu Bilig, Göktürk Yazıtlan, Divan ü Lü-gatit-Türk, Atabetü'l-Hakayık gibi eserler bu dönemin önemli ürünleridir.

E) Türklerin yazıyı henüz kullanmadıkları bir dönem olduğu için bu dönem "destanlar dö­nemi" olarak da anılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Anonim olan ürünlerin sade bir Türkçeyle söy­lenmesi

B) Genellikle yarım uyak kullanılması

C) Nazım biriminin dörtlük, ölçünün hece olması

D) Ürünlerin törenlerde kopuz eşliğinde söylen­mesi

E) Göktürk ve Arap alfabelerinin kullanılması

4. Bilinmeyen zamanlarda başlayan bu dönem, 11. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Edebiyatın en saf örneklerinin verildiği dönem eserleri yabancı etkilere genelde kapalıdır. Biçim, ölçü ve dil bakı­mından tamamen yerli ve milli özellikler taşır.

Yukarıda sözü edilen edebi dönem aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı

B) Halk Edebiyatı

C) Divan Edebiyatı

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Servet-i Fünun Edebiyatı

5. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi sözlü edebî dönem ürünleri için söylenemez?

A) Eserler tamamen ulusal olup yabancı etkiler­den uzaktır.

B) Ürünler sözlü olduğu için yazarlar bilinmez ve anonim bir nitelik kazanmıştır.

C) Ürünler şiir şeklinde, dörtlük birimi ve hece öl­çüsüyle yarım uyakla söylenmiştir.

D) Başlangıçta dini konular ağırlıklı olarak işlen­mesine karşın sonraları din dışı konular da iş­lenmiştir.

E) Ürünler, meraklıları tarafından yazma defter­lerde toplanır, özenle saklanırdı.

6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazılı eser çok azdır, genellikle sözlü bir ede­biyattır.

B) Aruz ölçüsüyle söylenen şiirlerde nazım birimi beyittir.

C) Yabancı etkilerden uzak, yerli ve milli özellik­ler taşır.

D) Göçebe kültürün izlerini taşıdığı için daha çok doğa sevgisi, aşk, ölüm ve kahramanlık ko­nuları işlenir.

E) Ürünler, sade bir Türkçeyle kopuz eşliğinde söylenir.

7. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Dörtlükler halinde yalın bir dille söylenmesi

B) Sığır, şölen, yuğ denilen kişilerce söylenmesi

C) Hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılması

D) Sözlü ve yazılı edebiyat ürünü olarak ikiye ay­rılması

E) Kopuz denilen saz eşliğinde söylenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir bilgi yanlışı içer­mektedir?

A) İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatındaki ürünlerde Göktürk ve Uygur alfabeleri kulla­nılmıştır.

B) İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı, 19. yüzyılda edebiyatımızda Batı etkisinin başla­masına kadarki süreci kapsar.

C) İslamiyet'in kabulüyle birlikte ortaya konan edebi ürünlerde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.

D) Sözlü ürünlerin ortaya çıkmasında ve aktarıl­masında din dışı törenler etkilidir.

E) Doğal destanlar; çekirdek (konu), yayılma (ko­nunun dilden dile yayılması) ve derleme (sözlü gelenekteki parçaların bir şair tarafından bir araya getirilmesi) olmak üzere üç aşamadan oluşur.

10. M.S. 8. yüzyılda dikilen Göktürk Yazıtları, Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak kabul edil­mektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk Yazıtları'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Göktürk alfabesiyle sağlam bir dil ve gelişmiş bir Türkçeyle yazılmıştır.

B) Benzetmeler, aliterasyonlar, atasözü ve de­yimler kullanılmıştır.

C) Bir "söylev" niteliğinde olup Türk tarihi açısın­dan önemli bir belgedir.

D) Tarihi ve edebi açıdan önemli olan Göktürk Yazıtları'nın, yazan belli değildir.

E) Bu yazıtlarda Türk ulusunun benliğini unut­maması, birlik olması ve uyanık davranması gerektiği vurgulanır.

11. Aşağıdakilerden hangisi, sözlü dönem Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) Yabancı etkilerden uzak bir dil kullanılması

B) Ulusal ölçü olan hecenin kullanılması

C) Dönemine göre an bir dil kullanılması

D) Aşk, doğa, ölüm, kahramanlık konularının iş­lenmesi

E) Nesrin nazma göre fazla gelişmesi

12. X. yüzyıldan itibaren İslamiyet'i kabul eden Türk­ler, İslam kültürünün etkisiyle yeni bir edebiyat or­taya koymaya çalışmışlardır. XI. yüzyılda İslam etkisindeki ilk eserler genelde ... lehçesi, ... öl­çüsü ve ... nazım şekli kullanılarak oluşturulmuş­tur.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?

A) Hakaniye - hece - koşma

B) Hakaniye - aruz - mesnevi

C) Çağatay - aruz - mesnevi

D) Oğuzca - aruz - kaside

E) Hakaniye - aruz – koşma

13. Aşağıdakilerden hangisi, "Dede Korkut Hikâyeleri"nin özelliklerinden biri değildir?

A) Hikayelerdeki anlatımın nazım - nesir karışık olması

B) Kişilerin ve olayların destanlarda olduğu gibi olağanüstü özellikler taşıması

C) Destandan halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü olan bu hikâyelerde ağır, sanatlı bir Türkçenin kullanılması

D) Hikâyelerde ortak kalıplaşmış sözlere yer ve­rilmesi

E) Geçiş dönemi eseri olduğundan İslam öncesi ve İslami döneme ait özellikler taşıması

14. Türkçenin ilk sözlüğü, dilbilgisi kitabı olan Divan ü Lügatit-Türk,...

Yukanda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil oldu­ğunu ispatlamayı amaçlayan ansiklopedik bir sözlüktür.

B) Türklere Arapçayı öğretmek amacıyla yazıl­mıştır.

C) göçebe Türk boylarında kullanılan 7500 Türkçe sözcüğün açıklamasını verirken tarih, coğrafya, etnografya, folklor ve edebiyata iliş­kin bilgiler de içerir.

D) 1072'de Kaşgarlı Mahmut tarafından sözlü dönem Türk edebiyatına dair örnekler sun­mak için kaleme alınmıştır.

E) aruzla yazılmış, Türkçe sözcüklerin kullanılı­şını açıklamak için sözlü edebiyata ait koşuk, sagu, sav örneklerine yer vermiştir.

15. Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönemin bir özelliği değildir?

A) Ürünler anonimdir

B) Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.

C) Şiirler sığır, şölen, yuğ törenlerinde söylenir.

D) Ulusal özellikler yok denecek kadar azdır.

E) Din, aşk, kahramanlık, tabiat gibi konular işle­nir.

16. I. Geçiş döneminin ilk eseridir.

II. Mesnevi şeklinde aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

III. Didaktik - alegorik bir özellik taşır.

IV. Beyit nazım birimiyle yazılmış; ancak dörtlük­ler de kullanılmıştır.

V. İyi bir devlet yönetiminin ilkeleri anlatılır, hü­kümdara siyasi öğütlerde bulunulduğu için ilk siyasetname özelliği taşır.

Yukarıda özellikleri verilen eser ve eserin ya­zan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

B) Dede Korkut Kitabı (Anonim)

C) Atabetü'l-Hakayık (Edip Ahmet Yükneki)

D) Divan-ı Hikmet (Hoca Ahmet Yesevi)

E) Divan ü Lügati't-Türk (Kaşgarlı Mahmut)

17. Aşağı da kilerin hangisinde, belirtilen yapıtla il­gili yanlış bir açıklama yapılmıştır?

A) Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından aruz ölçüsüyle mesnevi tarzında yazılan hem siyasetname özellikleri hem de didaktik özel­likler taşıyan bir eserdir.

B) Divan ü Lügati't-Türk: Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ispatlamayı amaçlayan bu ansiklopedik eser 11. yüzyılda yazılmıştır.

C) Atabetü'l-Hakayık: 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye Türkçesiyle dörtlük birimi ve aruz ölçüsüyle yazılan bir ahlak kitabıdır.

D) Divan-ı Hikmet: 12. yüzyılda Ahmet Yesevi'nin devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği ile il­gili bilgiler verdiği siyasetname niteliğindeki didaktik eseridir.

E) Muahakemetü'l-Lügateyn: 15. yüzyılda Ali Şir Nevai'nin Farsçaya karşı Türkçenin üstünlü­ğünü savunduğu Çağatayca yazılmış bir eser­dir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Test

D

D

E

A

E

B

B

D

C

D

E

B

C

B

D

A

D

You have no rights to post comments