REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönemine ait bir özellik de­ğildir?

A) Bilinen ilk yazılı belgeler Orhun Yazıtları’dır.

B) Yazıtlar anı ve söylev tarzındadır.

C) Tümüyle anonim ürünlerden oluşmuştur.

D) Tarihsel olaylara yer verilmiştir.

E) Göktürk alfabesi kullanılmıştır.

 

 

2. Ben Bilge Tanyukuk, Çin ilinde doğdum. O za­man Türk ulusu Çin'e bağlıydı. Türk ulusu bağım­sız olunca Çin'den ayrıldı. "Kağan"lanınca da ka­ğanını bırakıp Çinlilere teslim oldu. Bundan dola­yı Tanrı Türk ulusunu cezalandırdı. Türk ulusu mahvoldu, yok oldu. Ağaçta,kıyıda bucakta ka­lanlar toplandı; yedi yüz kişi oldular. Bunların üç­te ikisi atlı, üçte biri yayandı. Bunlara komut ve­ren büyük şad idi.

Yukarıdaki parça, aşağıdaki yapıtların hangi­sinden alınmış olabilir?

A) Yenisey Yazıtları

B) Orhun Yazıtları

C) Oğuz Kağan Destanı

D) Manas Destanı

E) Alp Er Tunga Destanı

 

3. Bu destanlarda İskender'in Batı Türkistan'a doğ­ru yürümesi üzerine Türk hükümdarının doğuya çekilişi, iki tarafın öncü kuvvetlerinin çarpışması, İskender'in çekilmesinden sonra Türk hükümda­rının Balasagun'a dönüp kendi adıyla bir kent imar etmesi anlatılır.

Yukarıda sözü edilen destan, aşağıda kilerden hangisidir?

A) Göç B) Ergenekon C) Yaratılış

D) Şu  E)Alp Er Tunga

 

4. Islamiyetten önceki Türklerde sevilen, sayılan bir kimsenin ölümünden sonra düzenlenen törene…… denir. Bu törenlerde okunan şiirlere ise……….denmektedir. Savaşta ölen yiğitlerin ar­dından söylenen bu şiirlerde ölenin iyilikleri, yiğit­likleri unutulmaz anıları dile getirilir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirimelidir?

A) yuğ - sagu

B) sığır - koşuk

C) şölen - destan

D) baksı - ozan

E) sığır - sagu

 

5. "Yurdumuzda kalalım desek, dört taraftaki erler hep bize düşman. En iyisi dağlar arasında kimse­nin yolu düşmeyecek bir yer bulmak." deyip sü­rülerini dağa doğru sürdüler. İyice gezip dolaşa­rak gördüler ki orasının geldikleri yoldan başka bir yolu yok. O yol da öyle bir yoldu ki, bir at ve­ya bir deve güçlükle yürüyebilirdi. Burada dört yüz yıldan fazla kaldılar. O kadar çoğaldılar ki ora­ya sığamaz oldular. Demir bir dağı eritip buradan çıktılar.

Yukarıda söz edilen destan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon B) Göç C) Bozkurt

D) Alp Er Tunga E) Türeyiş

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özellikle­rinden biri değildir?

A) Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

B) Olağanüstü özellikler taşıması

C) Yabancı dil etkisine açık olması

D) Konuları bakımından savaş, deprem, yangın gibi un­surlara yer vermesi

E) Kahramanların kral, han, hakan gibi seçkin kişiler ol­ması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlardaki motifler­den biri değildir?

A) Rüya          B) Kırklar       C) Işık

D) Merdiven   E) Yada taşı

 

8. Bu muhteşem Türk destanının tamamı 400.000 mısra- dır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında­ki mücadeleleri anlatır. Dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyıları'nda devlet kurmaya başladıkları sırada oluştuğunu ileri sürenler de vardır. Tarihte gerçekten var olduğunu gösterir izler görülememiş ise de Kırgız-Kalmuk mücadelelerinde göz doldurmuş bir Kırgız Beyi’nin yiğit­liği anlatılır. Destan, Kırgızların bir bakıma ansiklopedisi gibidir. Destanda Kırgızların bütün gelenek ve görenek­lerini, törelerini, inanışlarını, görüşlerini, başka milletlerle olan ilişkilerini, masallarını ve ahlak anlayışlarını bulmak mümkündür.

Parçada özelliklerinden bahsedilen destan aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) Ergenekon B) Manas        C) Şu

D) Bozkurt     E) Şehnâme

 

You have no rights to post comments