REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?

A) Divan-ı Hikmet

B) Divan-ıLügati't-Türk

C) Atabetü'l Hakayık

D) Kutadgu Bilig

E) Kitab-ı Dede Korkut

1. Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğin­den halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Lûgat’it Türk

C) Kitab-ı Dede Korkut

D) Şecere-i Türkî

E) Atabet’ül Hakayık

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri “Orhun Yazıtları”dır.

B) İlk siyasetname özelliği taşıyan eser “Kutadgu Bilig”dir.

C) “Muhakemet’ül Lugateyn” 15. yüzyılda Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.

D) “Şecere-i Türkî” Anadolu dışında yazılmış bir eserdir.

E) “Muhakemet’ül Edep” adlı eserde Arapça­nın Farsçadan üstünlüğü konu edilmiştir.

3. Halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan İslâmiyet öncesi edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sagu B) Koşuk C) Sav D) Destan E) Mani

4. Aşağıdaki destanlardan hangisi bir özelliğinden dolayı diğerlerinden farklıdır?

A) Oğuz Kağan Destanı

B) Şu Destanı

C) Battal Gazi Destanı

D) Üç Şehitler Destanı

E) Manas Destanı

1. Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyı­lın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler­den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dö­nemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi­çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.

Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakiler­den hangisidir?

A) İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

B) Halk Edebiyatı

C) Divan Edebiyatı

D) Tanzimat Edebiyatı

E) Milli Edebiyat

1. I. Nibelungen

II. Kalevela

III. Şehname

IV. İgor

Yukarıda numaralandırılmış doğal destan­lar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?

A) Rus B) Alman C) İran D) Fransız E) Fin

1. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?

A) Divan-ı Hikmet

B) Divan-ıLügati't-Türk

C) Atabetü'l Hakayık

D) Kutadgu Bilig

E) Kitab-ı Dede Korkut