REKLAM

1. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İyi kötü geçinip gidiyoruz işte.

B) Gece gündüz çalıştı; ama yine de kazana­madı.

C) İrili ufaklı taşları toplamıştı torbasına.

D) Yalan yanlış sözlerle kandırıyordu annesini.

E) Aşağı yukarı üç yıldır aynı kurumda çalışı­yor.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çocuklar bu sıra epeyce iyi çalışmışlar.

B) Evdeki çocuklar dışarıya çıkmaya karar ver­miş.

C) Kuş, açık pencereden içeriye girdi.

D) İşçilerin tamamı maaşlarına zam istiyordu.

E) Hava sıcaklığı yurt genelinde artış göster­miş.

 

3. Aşağıdakilerin hangisi amaç-sonuç cümlesi değildir?

A) Dikkatli olduğu için kaza yapmadı.

B) Kitap satın almak için kitapçıya gittim.

C) Seninle gelmek için çok çabaladı.

D) Sınavı kazanmak için çok uğraştı.

E) Maça gelmek üzere erkenden çıktı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmıştır?

A) Uzak hayallerin peşinden koşma artık.

B) Derin düşüncelere dalıp gidiyordu.

C) İyi günlerin hatırası kaldı şimdi.

D) Çekingen tavırlarla yaşlaşmıştı masaya.

E) Bu yörenin yolları çok dar ve tehlikeliydi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "az" sözcü­ğü sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Az veren candan çok veren maldan...

B) Az bir zararla atlatabilirsin bu durumu.

C) O, az konuşan, çok çalışan biriydi.

D) Azı bilmeyen çoğu bulamazmış.

E) Sana az dinle, sonra konuş dedim.

 

6. "O" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ki­şi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Onu değil bunu yıkayacaksın sen.

B) O yıllarda hiç de böyle değildim.

C) O da mı yalnız kalmış gurbette?

D) O, size uygun bir araba değil.

E) O olayı bir türlü unutamamıştı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz za­mir kullanılmıştır?

A) Bu konudaki düşüncelerimi daha önce söy­ledim.

B) Baban kaç kez söyledi bunu sana?

C) Nerede yaşıyordunuz daha önce?

D) Birçoğumuz yapmak istediklerimizi yapama­yız.

E) Okumak kimi zaman delice bir iştir.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Arabayı nereden aldığını söyledin mi?

B) Kaç yıl sonra buluştuk seninle?

C) Ne gün geleceksin buraya?

D) Hangisini alacağına karar verdin mi?

E) Bu toplantıya kimler katılacakmış?

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde işaret bildiren sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bu durum canımı çok sıkıyor.

B) Şu karşı yaylaya çıkalım mı?

C) Bunu sen al, onu ben alayım.

D) Diğer araba seninkinden daha güzeldi.

E) O bavulu sen taşıyamaz mısın?

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Ne zaman geleceğini söyledi mi?

B) Hangi gün aslına dönecek bu ten?

C) Arkadaşın nasıl konuşuyor öyle?

D) Deneme sınavında kaçıncı olmuş?

E) Bu kuşlar ne dönüyor burada?

 

11. I. Ruhumda sesinden bir sevda kaldı.

II. Kalbime aşkından bir ateş saldı.

III. Bende ondan gayrı ne varsa aldı.

IV. Hakanım, cananım, yaranım dedi.

V. Sultanım fermanım yanmaya değdi.

Numaralanmış dizelerin hangisinde tamlaya­nı düşmüş isim tamlaması yoktur?

A) I.      B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

12. Baktım, renk yağarken akşam üzeri

Her şey ölü yüzde düzgün ve boya

Nesi varsa yoksa bu harap dünya

Bir büyük hayalin sade benzeri

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Belirtili isim tamlaması vardır.

B) Çekimli fiil vardır.

C) Zarf - fiil vardır.

D) İşaret sıfatı vardır.

E) Zincirleme isim tamlaması vardır.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir?

A) Bunun güzel bir tarz olduğunu biliyordum.

B) Kazağı onu sıcacık tutuyordu.

C) Geniş bir nehir denize doğru akıyordu.

D) Yeşil ışık yanınca karşıya geçtik.

E) Benim peşin hükümlerim olmadı hiç.

 

14. Bir konu üzerinde, değişik görüşlerdeki kişilerin bir başkan yönetiminde izleyici önünde tartış­malarıdır. Bu türde amaç, bir konuda karara var­maktan ziyade sorunu çeşitli yönlerden aydın­latmak, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Yukarıda anlatılan sözlü anlatım türü aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Sunum

B) Röportaj

C) Mülakat (Görüşme)

D) Açık Oturum (Panel)

E) Sempozyum (Bilgi Şöleni)

 

15 İnsanın bütün iyi davranışlarından göreceği ödül, temiz bir vicdana sahip olduğu için yüre­ğinde duyduğu rahatlıktır. Gösterişten değil, er-demiyle yiğit olmalı, insan yalnız böylece sağ­lam ve güvenli bir temele kavuşur. Hayatımız daha mutlu, daha umutlu yoluna devam eder.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Mutlu olmanın yolu iyi işler yapmaktan ge­çer.

B) Gösteriş, insanın hayatını etkileyen olum­suz bir duygudur.

C) Temelinde güven olmayan bir yaşam çabuk yıkılır.

D) Vicdanı rahat olanlar, hayatlarını da daha sağlam, huzurlu devam ettirirler.

E) Temiz vicdan, umutların bittiği yerde ortaya çıkar.

 

16. Çok zengin de olsanız okul çağındaki çocukları­nıza fazla harçlık vermeyin, aksi halde ileride 3 vahim sonuçla karşılaşabilirsiniz. 1 - Yakın çev­resinde yer alan çocuğunuzun bol parası oldu­ğunu fark eden insan bozması canavarlar ona akla hayale gelmedik tuzaklar kurabilirler. 2 - Bol harçlık çok harcama demektir, bu da ço­cuğunuzu tüketim çılgını yapar, ileride aynı bol­luğu göremeyince bunalıma girer. 3 - Her prob­lemi parasıyla halletmeye çalışır, tembelleşip aklını ve kalbini kullanamaz, idealist yerine tam bir materyalist olur. Aman dikkat!

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin han­gisinden yararlanılmıştır?

A) Destansı anlatım

B) Mizahi anlatım

C) Söyleşmeye dayalı anlatım

D) Coşku ve heyecana bağlı anlatım

E) Öğretici anlatım

 

17. Edebiyat tarihçisi Mustafa Nihat Özön yakın ar­kadaşlarından birine misafir olup geceyi o evde geçirdiğinde ev sahibi nezaketen sormuş: "Ge­ceniz rahat geçti mi? Yatağınız iyi miydi?" Mus­tafa Nihat "Fena değildi." demiş "Ara sıra kalkıp dinlendim(!)"

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin han­gisinden yararlanılmıştır?

A) Emredici anlatım

B) Mizahi anlatım

C) Kanıtlayıcı anlatım

D) Destansı anlatım

E) Düşsel anlatım

 

18. Sanat eserlerinde esas olan konu değildir. Bir sanatçının aynı konuları işlemiş olması bunun en güzel kanıtıdır. Konu, sanat eserinde ikinci, üçüncü sıralarda yer alır çoğunlukla. Bu yüzden pek çok sanatçı Leyla ve Mecnun adında yapıt vermiş ve bunlardan yalnızca Fuzuli'ye ait olan eser değer toplamıştır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin han­gisinden yararlanılmıştır?

A) Öğretici anlatım

B) Düşsel anlatım

C) Mizahi anlatım

D) Destansı anlatım

E) Emredici anlatım

 

19. Şiirin amacı, doğruyu göstermek değil güzeli göstermektir. Hangi düşünce doğru, hangisi yanlış, hangisi iyi, hangisi kötü... Bunlardan şii­re ne? Derdim öğrenmek olsa makale okurum. Duygulan ve güzelliği arayanlar şiirin kapısını çalsın, doğruyu bulmak isteyenler değil.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Şiir düzyazıdan daha güzeldir.

B) Şiirde amaç, anlam değil, güzel ve güzelliği bulmaktır.

C) Her şiirde güzellik aranmamalıdır.

D) Şiire kafa yorunca ondan istenen bilgi alına­bilir.

E) Şiirin amacı, güzelliğin yanında faydalı bilgi­yi vermesidir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan­lışı vardır?

A) 1945'te henüz bir kasaba olan bu şehir eko­nomik olarak çok zayıftı.

B) Gökhan Türkçe'yi çok iyi konuşuyor.

C) Hazır gelmişken bu işi de halledelim.

D) O günden sonra yıllarca birbirimizi görme­dik.

E) Bu havada yola çıkılmaz, deyip duruyordu.

21. Hayatın cilvesini bilmiyorken bugün ben,

Gizli kalmış sırları, kuralları serdin sen.

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerle aynı türden uyak kullanılmıştır?

A) Çubuk dağı dolu ardıç meşesi,

Kavalla olur yaylanın neşesi

B) Gurbette gün geçmez geri gelemem

Geceler gündüzler giryan gülemem

C) Sana olan güveni, sonsuzdur bilirsin

Ben nerede isem, hemen duyar gelirsin

D) Veren kalsın gurbet elde batanı

Hiç aramazlar gurbet elde iteni

E) Gülerken gülzarın gonca gülleri

Kanayan kalbimde kalan külleri

 

22. Beni dinlemeyiniz,

Benimle inlemeyiniz,

Gülüyorum, ağlıyorum,

Kalbinizi dağlıyorum...

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurulmuştur?

A) Tecahül-i Arif        B) Tekrir

C) Tezat D) Telmih

E) Teşhis

 

23. Aşağıdakilerin hangisi Atabetü'l Hakayık için doğru bir açıklama değildir?

A) Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.

B) Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.

C) Eserdeki dörtlükler, mani şeklinde kafiyelen-m iştir.

D) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

E) "Hakikatlerin Eşiği" anlamına gelir.

 

24. Türküler de insan gibidir, bir hayat barındırır içinde. Her insanın bir öyküsü vardır tıpkı türkü­ler gibi. Kimi zaman hüzün olur süzülür göz be­beklerinden. Kimi zaman sevinçtir, mutluluk olup düşer yanaklarına. Tanımasalar, bilmeseler de birbirlerini aynı acıyı, aynı sevinci duyar yü­rekler dinledikleri türküde.

Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Biyografi B) Deneme

C) Günlük D) Eleştiri

E) Röportaj

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait doğal destanlardan biridir?

A) Alp Er Tunga

B) Şehname

C) Üç Şehitler Destanı

D) Çanakkale Şehitlerine

E) Gılgamış

 

26. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İgor- Rus

B) Ramayana - Hint

C) Nibelungen - Fransız

D) Şehname - İran

E) Bozkurt – Göktürk

 

27. Yusuf Has Hacip tarafından 1069 - 1070 yılın­da yazılan eser "Mutluluk Veren Bilgi" anlamına gelir. Alegorik bir yapısı vardır. Kün-toğdı, Ay -Toldi, Ögdülmiş ve Ogdurmış adlı kişilerin ko­nuşturulması ile oluşturulmuş bir kurgusu var­dır.

Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabetü'l - Hakayık

B) Divan-ı Hikmet

C) Kutadgu Bilig

D) Divani Lügâti't - Türk

E) Danişmentname

 

28. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet önce­si Türk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı var­dır?

A) Bu dönem ürünleri anonim eserlerdir.

B) Eserlerde sade ve anlaşılır bir dil kullanıl­mıştır.

C) Hece ölçüsü esas alınmıştır.

D) Koşma, destan sagu ve sav bu dönemin na­zım türlerindendir.

E) Eserlerde genel olarak yarım uyak kullanıl­mıştır.

 

29. Divan edebiyatında herhangi bir meslek gru­bunda yetişmiş kişilerin biyografilerini anlatan eserlere — denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) divan       B) tezkire       C) şehrengiz D) lügaz        E) menakıpname

 

30. I. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.

II. Söylev niteliği taşır.

III. Türk adının geçtiği ilk metinlerdir.

IV. Yazıtlarda sözcükler birbirinden nokta ile ayrılmıştır.

V. II. Göktürk devletinin kuruluşu hakkında bil­gi verir.

Numaralandırılmış bilgilerden hangisi Orhun Kitabeleri'nin özelliklerinden değildir?

A) I.      B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

31. I             II

I.   Sagu Aşık

II. Koşuk        Saz

III. Kopuz     Koşma

IV. Ozan       Ağıt

V. Sav

Yukarıda I. grupta verilen kavramlar II. gruptakilerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.      B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

32. Karacoğlan der nolayım

Kolum boynuna dolayım

Nazlı yar kölen olayım

Koma beni el yerine

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel       B) Ağıt C) Koşma

D) Ninni        E) Semai

 

33. Aşağıdaki kaside – sanatçı eşleştirmelerin­den hangisi yanlıştır?

A) İstanbul Kasidesi - Nedim

B) Su Kasidesi - Fuzuli

C) Kanuni Mersiyesi - Baki

D) Kerem Kasidesi - Ahmed Paşa

E) Gül Kasidesi - Sinan Paşa

 

34. Gazel ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Uyak düzeni aa/xa/xa ... biçimindedir.

B) Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.

C) Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimi­dir.

D) Gazelin en güzel beytine "beytül gazel" de­nir.

E) Gazeller altı bölümden oluşur.

 

35. Aşık edebiyatı sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki­lerin hangisi söylenemez?

A) Dini konulan aruz ölçüsüyle yazmışlardır.

B) Şiirde dörtlük birimini kullanmışlardır.

C) Halkın konuştuğu dille yazmışlardır.

D) Sanatçıların çoğu eğitim görmemiş kişiler­dir.

E) Genellikle yarım kafiye ve redifi kullanmış­lardır.

 

36. Aşağıdakilerin hangisi Divan şiiriyle Halk şi­irinin ortak özelliği değildir?

A) Şiirlere başlık konmaması

B) Bazı nazım biçimlerinin konusuna göre tür­lere ayrılması

C) Hem dini hem din dışı konuların işlenmesi

D) Halkın anlayacağı bir dilin kullanılması

E) Şiirin düzyazıdan çok kullanılması

 

37. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi dini ve tasavvufi konuları hiç işlememiştir?

A) Yunus Emre

B) Pir Sultan Abdal

C) Kaygusuz Abdal

D) Karacaoğlan

E) Hacı Bayram Veli

 

38. Divan nesrinin en önemli ismi sayılır. Tarih, coğ-rayfa ve bibliyografya alanlarındaki çalışmala­rıyla tanınmıştır. Cihannuma ve Fezleke en ta­nınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evliya Çelebi

B) Katip Çelebi

C) Aşık Paşa

D) Gevheri

E) Şeyh Galip

 

39. A B

I- Gazel Nazım türü

II - Köroğlu Kaşgarlı Mahmud

III - Hicviye Aşık edebiyatı

IV - Koşuk Divan edebiyatı

V - İlk sözlük

A grubundaki kavramlar B grubundakilerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.      B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.

 

40. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Bayburtlu Zihni - Sergüzeştname

B) Şeyh Galip - Hüsnü Aşk

C) Nabi - Hayrabat

D) Evliya Çelebi - Seyahatname

E) Nedim - Siham-ı Kaza

 

NO

DİL VE ANLATIM-EDEBİYAT

1

D

2

A

3

A

4

E

5

B

6

C

7

D

8

E

9

C

10

B

11

C

12

E

13

B

14

D

15

D

16

E

17

B

18

A

19

B

20

B

21

E

22

C

23

A

24

B

2$

A

26

C

27.

C

28

D

29

B

30

D

31

E

32

E

33

E

34

E

 

A

36

D

37

D

38

B

39

D

40

E