Now loading.
Please wait.

REKLAM

I. İlk yerli romanımız olan Letaif-i Rivayat, Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır.
II. Muallim Naci, şiirde "göz için kafiye" görüşü¬nü savunmuştur.
III. Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyat notları¬nı Talim-i Edebiyat adlı eserinde toplamıştır.
IV. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatroları sahne¬lenmeye uygun değildir.
V. Şinasi, klasisizm akımının etkisinde olan bir sanatçıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi¬sinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdaki sanatçı-akım-ulus eşleştirmele¬rinden hangisi yanlıştır?
A) Goethe - Romantizm - Alman
B) Stendhal - Realizm - Fransız
C) Dante - Hümanizm - İtalyan
D) V. Hugo - Klasisizm - İngiliz
E) E.A.Poe - Sembolizm-Amerikan

3. Türkiye Türkçesine oldukça yakın ve ahenkli bir şiveye sahip olan bu Türk topluluğunda şiir çok önemsenen bir türdür. Her dönemde dil, tarih ve vatan sevgisi temaları önemli yer tutan bu ede¬biyatın çağdaş dönemi 1906 yılında yayına gi¬ren Füyuzat ve Molla Nasreddin dergileri etra¬fında şekillenir. Bu edebiyata köklü katkılar sağ¬layan sanatçılar arasında Şehriyar, Sehend ve Samed Vurgun sayılabilir.
Bu parçada aşağıdaki Türk topluluklarının hangisinin edebiyatından söz edilmektedir?
A) Kırgız Türkleri B) Azeri Türkleri
C) Irak Türkleri D) Kazak Türkleri
E) Kıbrıs Türkleri

4. Son dönem edebiyatımızın (1940 sonrası) önemli sanatçılarından biridir. Roman, deneme, gezi yazısı gibi türlerde eserler veren sanatçı, Kartallar Yüksek Uçar adlı senaryonun da sahibidir. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı şiir yarışmasında Cahit Sıtkı Tarananın Otuz Beş Yaş şiirinin ardından Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikinci gelir. Böylece kendi ifade¬siyle edebiyat âleminin üstüne paraşütle iner.
Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atilla İlhan B) ilhan Berk
C) Cemal Süreya D) Turgut Uyar E) Edip Cansever

5. Kurtuluştan 1940'lı yıllara kadarki Türk şiirinde Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler'in Anadolu romantizmi, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in öncülük ettikleri saf şiir arayışları dikkat çeker. Necip Fazıl'ın metafizik ürpertiyi şiirin merkezi¬ne yerleştirilmesi ayrı bir deneyimin ürünüdür.' Cumhuriyet dönemi şiiri, bu süreçten sonra ye¬ni arayışlara girer.
Aşağıdakilerden hangisinde bu parçada adı geçen şairlerin şiir kitapları bir arada veril¬miştir?
A) Göl Saatleri - Kendi Gök Kubbemiz - Çile
B) Piyale - Han Duvarları - Tamat
C) Kendi Gök Kubbemiz - Piyale - Yenisi
D) Eski Şiirin Rüzgarıyla - Çile - Dinle Neyden
E) Çile - Gizli Figanlar - Çoban Çeşmesi

6. II. Abdülhamit döneminde bir mahallede yaşa¬yan farklı özellikteki kişileri ve bunlar arasındaki olayları anlatan roman, Doğu ve Batı'yı karşı karşıya getirir. Romanda Rabia ve Vehbi Dede yaşantıları ve savundukları düşünceleriyle Doğu'yu, Peregrini ise Batı'yı temsil etmektedir. Romanın sonunda yazar, Doğu ile Batı'nın zen¬ginliklerini birleştirdiğini göstermek için Rabia ve Peregrini'yi evlenmiş olarak karşımıza çıkarır.
Bu parçada sözü edilen eser ve eserin yaza¬rı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Gece - Reşat Nuri
B) Yaban - Yakup Kadri
C) Sinekli Bakkal - Halide Edip
D) Sürgün - Refik Halit
E) Çağlayanlar - Ahmet Hikmet

7. İzleyicilerle çevrilmiş geniş bir alanda, yazılı bir metne dayanmadan oynanan, nüktenin ve ci¬nas sanatının sıkça kullanıldığı bir çeşit seyirlik gösteridir. Başlıca kahramanları, Hacivat'ın kişi¬lik özellikleriyle benzerlik gösteren Pişekar ile Karagöz'le benzerlik gösteren Kavuklu'dur.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Ortaoyunu B) Meddah
C) Komedi D) Gölge Oyunu
E) Dram

8. Hayatı bilimsel bir nesnellikle ele alan ve deney yönteminden yararlanan —-, 19. yüzyılda Fran¬sa'da ortaya çıkmıştır. Bu akımın kurucusu olarak kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Klasisizm - Moliere
B) Romantizm - Victor Hugo
C) Realizm - Gustave Flaubert
D) Natüralizm - Emile Zola
E) Sembolizm – Baudelaire

9. Benim yârim bana küsmüş
Zülfünü gerdana dökmüş
Muhabbeti benden kesmiş
Sevilmeyi sevilmeyi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki¬lerden hangisi söylenemez?
A) Uyak örgüsü "aaab" şeklindedir.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Zengin uyak kullanılmıştır.
D) Konusuna göre lirik şiirdir.
E) 8'li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yalnızca redif kullanılmıştır?
A) Gamınla kardeştin gençlik çağında
Bir gül yeşertmedi vuslat bağında
B) Yokluktan derdimiz deryalar aştı
Açlıkla uğraşarak hayli savaştı
C) Bülbüle söyleyin gülüne konsun
Beni yârdan eden Allah'tan bulsun
D) Al elinden dolu badeler içtim
Kötüler sandı ki ben yârdan geçtim
E) Karac'oğlan der ki çile çekilmez
Hozan tarlalara sümbül ekilmez

11. Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
A) Türeyiş B) Oğuz Kağan
C) Battal Gazi D) Ergenekon
E) Şu

Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak
Altın çivilerle çakılmış gemilerin
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) Nida B) İstifham
C) İstiare D) Tenasüp
E) Telmih

13. Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin
Topladın saçtığı altınları yüzlerce elin
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?
A) Mecaz-ı mürsel - tenasüp
B) Leff ü neşr - tariz
C) Tezat - mecaz-ı mürsel
D) Kinaye - istifham
E) Hüsn-i talil – tezat

14. Halk şiirinin başarılı örneklerini vermiş; şiirlerin¬de ölüm, kardeşlik, birlik - beraberlik ve sevgi gi¬bi temaları işlemiştir. Günümüzde, "Güzelliğin on para etmez Bu bendeki aşk olmasa" gibi di¬zeleriyle geniş kitlelerce tanınmaktadır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre B) Kaygusuz Abdal C) Aşık Veysel D) Mevlana
E) Ahmet Yesevi

15. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiya¬tıyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Bazı dönemlerde mahalli söyleyişler şiir dili¬ne girmiştir.
B) Dini ve din dışı konularda eserler verilmiştir.
C) Birkaç şiir dışında sanatçılar aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
D) Mesnevi bu dönemde en çok kullanılan ve sevilen nazım biçimi olmuştur.
E) Sanatçılar söz sanatlarına sıkça başvur¬muşlardır.

16. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - yapıt eşleştirmesinde yanlıştık yapılmıştır?
A) Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri
B) Cenap Şahabettin - Tiryaki Sözleri
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi
D) Halit Ziya Uşaklıgil - Hac Yolunda
E) Mehmet Rauf – Eylül

17. Servet-i Fünun döneminin en büyük şairi ve bu edebi dönemin kurucusu olan sanatçı, sanat hayatının ilk döneminde bireysel konuları işle¬miş, eserlerini "Sanat, sanat içindir." ilkesiyle oluşturmuştur, ikinci dönem eserlerinde toplum¬sal ve siyasal eleştiriye yönelen sanatçı son dö¬nemlerinde ise sanatını halkın hizmetine sun¬muş, eserlerinin dilini sadeleştirmiştir. Onun bu değişikliğe gitmesinin en belirleyici nedeni top¬lumun geçirdiği siyasal değişmeler olmuş, siya¬sî yönetimin tutumu onun sanatını etkilemiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Tevfik Fikret
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Cenap Şahabettin

1a 2d 3b 4a 5a 6c 7a 8d 9c 10c 11c 12e 13c 14c 15d 16d 17c

REKLAM