REKLAM

Makale Dizini

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ölçmenin tanımıdır?

 A- Öğrenciye not verme işidir.

 B- Bir Özelliğin azlığı çokluğu ile ilgili karar verme işidir.

 C- Bir niteliğin gözlenip, gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembol­lerle gösterilmesidir.

 D- Araç ve yöntemlerin kapsamlarına ve içeriklerine bakılarak varılan sonuçtur.
 E- Bir niteliğin gözlenip ölçütlerle değerlendirilmesidir.

 

2-Bir ölçme aracı aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda ölçebiliyorsa o ölçme aracı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A- Geçerli          B-Kullanışlı         C-Ekonomik           D-Güvenilir          E-Uyumlu

 

3-Bir testte yoklanan davranışlarla bu testin ilgili olduğu veya dönem için­de öğrenilmiş olması beklenen davranışlar arasındaki benzerlik derecesi neyi gösterir?

 

A- Yapı geçerliğini             B- Yordama geçerliğini             C- Testin kullanışlılığını

D- Testin kararlılığını                                    E- Kapsam geçerliliğini

 

4-Ölçme sonuçlarına karışmış olabilecek ölçme hatası ne demektir?
A- Değişik araçlarla elde edilen ölçüler arasındaki fark.
B- Değişik zamanlarda elde edilen ölçüler arasındaki fark.
C- Gerçek değerde zamandan zamana meydana gelen fark.
D- Gerçek değer ile ölçülen değer arasındaki fark.
E- Ölçme aracının yanlış kullanılmasından doğan miktar farkı.

5-Testin ölçülmek istenen özelliği veya özellikleri başka özelliklerle karıştırmadan ölçme gücüne ne denir?

A- Geçerlilik       B- Objektiflik             C- Kullanışlılık           D- Güvenirlik      E- Kararlılık

 

6-Bir ölçme araç ve yönteminde bulunması gereken nitelikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almıştır?

 A- Ekonomiklik-Kullanışlılık-Uygulama süresi

 B- Geçerlik-Güvenirlik-Kullanışlılık

 C- Güvenilirlik-Puanlama kolaylığı-Uygulama kolaylığı

 D- Geçerlik-Kullanışlılık-Puanlama kolaylığı

 E- Geçerlik-Güvenirlik-Ekonomiklik

 

7-Bir sınavdaki soru sayısı arttıkça sınavın güvenilirliği de artar. Neden?

A- Soru sayısı arttıkça ölçme hatası azalır.

B- Soruların öğrenci seviyesine uygunluğu artar.

C- Objektif puanlanabilir.

D- Sınav süresi, soru sayısına göre ayarlanabilir.

E- Şans faktörü ortadan kalkar.

 

8.Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp her öğrenci için bir karara varan öğretmenin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?

 A- Değerlendirme     B- Ölçme       C- Sınıflandırma        D- Puanlama  E- Sıralama

 

9.  I.Sabit hata

     II. Sistematik hata

     III. Tesadüfî hata

Yukarıdaki ölçme hatalarından hangisi ya da hangilerinin üzerinde aritmetiksel işlemler yapılarak düzeltme yapılamaz?

  A- Yalnız I     B- I ve II        C- Yalnız II                D- Yalnız III                          E-II ve III

 

10.Bir ölçme aracının amacını gerçekleştirebilme derecesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

A- Ölçme        B- Değerlendirme       C- Güvenirlik             D- Geçerlik     E-Kullanışlılık

 

11.Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı ölçme işlemine örnektir?

 A- Metre ile bir odanın boyunu ölçmek

 B-Terazi ile cisimlerin kütlesini ölçmek

 C-Bir sınıfta bulunan öğrencileri saymak

 D-Öğrenci başarısının sınavlarla ölçülmesi

 E-Bir odanın boyunun bir ip ile ölçülmesi

 

12.Coğrafya dersinin sınavında bir soruda yazım yanlışı olması nedeniyle hiçbir öğrenci tarafından cevaplanamamıştır.

Bu durumda ölçme işlemine karışan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Sabit          B- Sistematik              C-Tesadüfî                 D- Rastgele                E- Ölçüt

 

13- “Objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip oluş miktarlarını belirtmek amacıyla sayı veya sembolle değer verme işlemidir” şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A- Ölçme        B- Ölçüm        C- Değerlendirme       D- Ölçme ve değerlendirme   E-Ölçüt

 

 

 

14- Aşağıda verilen ölçümlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


A-  Boy ve ağırlığın ölçülmesi           B-  Sıcaklığın ölçülmesi         C-  Zekânın ölçülmesi
D- Başarının ölçülmesi                       E- Tutumların ölçülmesi

 

15.

 I.Bir özelliği, uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek

 II. Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırıp bu sonuca ilişkin bir karara, ya da yargıya ulaşmak

 

Yukarıda tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 

A- Değerlendirme  --------     Geçerlilik

B- Ölçme          -----------       Değerlendirme

C- Güvenirlik    -----------      Ölçme

D- Ölçme         --------            Ölçek

E- Değişken       --------          Değerlendirme

 

16.Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını ölçüt almakla ne tür bir değerlendirme yapmaktadır?

  A- Tanımaya yönelik değerlendirme             B- Biçimlendirici değerlendirme

  C- Düzey belirleyici               D- Mutlak değerlendirme      E- Bağıl değerlendirme

 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi “mutlak değerlendirmeye” örnektir?

A- Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren 5 kişiyi almak

B- Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

C- Yüksek lisans programında en başarılı 5 kişiyi doktora programına almak

D- Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak

E-Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek

 

18.19.Soruları verilen ölçek türlerini dikkate alarak cevaplandırınız.

 

I. Sınıflama                

II. Sıralama

III. Eşit aralıklı

IV. Eşit oranlı

 

18.Yukarıda verilen ölçek türlerinden hangisi ya da hangileri dört işlem yapmak için uygundur?

A)    I             B- II                C-III               D- IV              E- II ve IV

 

19.Yukarıda verilen ölçek türlerinden hangisi ya da hangileri gerçek sıfır noktasına sahiptir?

A)    I          B-II                C-III               D-IV               E-III ve IV

 

20-Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudan ölçme işlemidir?

A- Bir dairenin çapını ölçerek alanını bulmak

B- Cıvalı termometre ile sıcaklık ölçmek

C- Bir sayfa daktilo yazısındaki hataları saymak

D- Bir çocuğun çizdiği resme bakarak zekâsını saptamak

E- Elektronik terazi ile yiyecek tartmak

 

21. I.Ahmet İngilizce dersi sınavından 0 puan aldı.

      II. Mart ayının sonunda saat 00.00'da yaz saati uygulamasına başlandı.

      III. A partisine hiç kimse oy vermediğinden bu partiye oy verenlerin sayısı 0 kişidir.

      IV. Deniz seviyesinde olan yerlerin rakımı 0 m' dir.

 Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde 0 noktası itibarî (göreceli) sıfırı göstermektedir?

 

A- I, III          B- III, IV      C-I,II, IV      D- I, III, V       E-I, II, III

 

22-Hangi ölçek türündeki verilerin gerçek sıfır değeri vardır?

 A- Eşit oranlı             B- Eşit aralıklı               C- Sıralama  D- Sınıflama            E-Adlandırma

 

23-. Bir ölçme aracının   "tutarlılığı"   yüksektir açıklamasını aşağıdaki ifadelerden hangisi destekler?

A-  Bir ölçme işleminde hata oranının az ol­ması

B-   Bir ölçme aracının birden fazla uygulan­dığında benzer sonuçları vermesi

C-  Bir ölçme aracında kullanılan soruların il­gili hedef-davranışları temsil etme gücü

D-  Bir ölçme aracının şans faktörlerinden arı­nık olması

E-  Bir ölçme aracının uygulanabilirlik düze­yinin yüksek olması

 

 

24-Bir ölçme aracının  "duyarlılığı" yüksektir açıklamasını aşağıdaki ifadelerden hangisi destekler?

A-  Bir ölçme işleminde hata oranının az ol­ması

B-   Bir ölçme aracının birden fazla uygulan­dığında benzer sonuçları vermesi

C-  Bir ölçme aracında kullanılan soruların il­gili hedef-davranışları temsil etme gücü

D-  Bir ölçme aracının şans faktörlerinden arı­nık olması

E -  Bir ölçme aracının uygulanabilirlik düze­yinin yüksek olması

 

 

25-Ölçme sonuçlarının tesadüfî hatalardan arınmışlık derecesine ne denir?

A-Geçerlilik         B-Güvenirlik         C-Kullanışlılık       D-Yordama         E-Kapsam