REKLAM

SINAV TARİHİ: 30 Haziran - 01 Temmuz 2007
Cumartesi Sabah Oturumu
A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007

1. İslamiyetten önce Türklerin,
I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


2. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülk-lerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?
A) İltizam B) Dirlik C) Vakıf D) Devşirme E) Saliyane

3. I. Samanoğulları
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şai-ridir?
A) Nev’i B) Nef’i C) Bâki D) Fuzuli E) Nedim
5. I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Os-manlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine gir-mesi
B) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve tek-nik gelişmelere yabancı kalması
D) Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
E) Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne-mini kaybetmesi
7. Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döne-minde başlamıştır?
A) II. Mehmet B) III. Selim C) III. Murat
D) III. Ahmet E) IV. Murat
8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?
A) Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanma-sının önlenmesi
B) Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması
C) Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaş-mazlıkların giderilmesi
D) Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması
E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
9. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdaki-lerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
A) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) 1877–78 Osmanlı Rus Savaşı
10. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemen-liği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
E) Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına
11. Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komu-tanlığına atanması
B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması
D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi
E) İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi
12. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisin-de anlaşmaya varamamıştır?
A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlen-mesi
C) Barışın en kısa zamanda sağlanması
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti-nin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi
E) Seçimlerin en kısa sürede yapılması
13. TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Sa-vunma Bakanlığınca karşılanması,
III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Baş-kanlığına bağlanması
gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
14. Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletleri-nin,
I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korun-ması,
III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafın-dan temsil edilmesi
konularından hangilerine karşı oldukları söylene-bilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
15. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıda-kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda ba-şarılı sonuçlar alması
B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması

16. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hü-kümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdaki-lerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
B) Kafkas sınırının kesinleşmesi
C) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülük-ler) çıkarılması
D) TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
E) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması
17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması-nın nedenlerinden biri olamaz?
A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması
B) İstanbul Hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi
C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması
D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal dire-nişe karşı olması
E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkar-lara ters olması

18. I. Azınlık okulları II. Millet mektepleri III. Yabancı okullar
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilme-sine dair kanun çıkarılmıştır.
Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
I. dışa bağımlılığın azaltılması,
II. yerli üretimin desteklenmesi,
III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağ-landığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

20. • Menemen Olayı’nın bastırılması,
• Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatıl-ması
gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğru-dan ilgilidir?
A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Milliyetçilik E) Devletçilik
21. Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artma-sının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması
C) Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması
D) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarıl-ması
E) Harf inkılabının yapılması
22. I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin ka-bul edilmesi
II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli se-çim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuri-yeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
23. Aşağıdakilerden hangisinin,

• dinî duyguların kötüye kullanılmasının engel-lenmesi,
• boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlen-mesi
amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması D) Halifeliğin kaldırılması
E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması

24. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I

25. I. Ekonomide liberalizmi savunması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
III. Başkanlığını Kâzım Karabekir’in yapması
Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

26. I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatla-tılması
Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türki-ye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
27. Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,
I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
28. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşan-mıştır?
A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Arnavutluk
D) Yugoslavya E) Makedonya
29. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsa-mındadır?
A) Hatay’ın Türk topraklarına katılması
B) Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
C) Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması
D) Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması
E) Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması

30. Türkiye’de,
I. sanayi planının yapılması,
II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin ku-rulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
31. Aşağıdaki haritada Ankara, Iğdır ve Başkale’nin coğ-rafi koordinatları verilmiştir.
Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanarak aşa-ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 21 aralıkta Başkale’de gündüz süresi Ankara’ dan uzundur.
B) 21 haziranda Iğdır’da Başkale’den daha uzun gündüz yaşanır.
C) Verilen kentlerin hepsinde 23 eylülde güneş doğ-duktan 12 saat sonra batar.
D) En uzun günle en kısa gün arasındaki farkın en fazla olduğu yer Başkale’dir.
E) Iğdır’ın yerel saati Ankara’nınkinden daha ileridir.
32. Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılı, yükseltiyle doğru orantılı olarak artar.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen yerle-rin hangisinde yaz mevsiminde bağıl nemin en az olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
33. Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerin-deki sıradağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?
A) Etkin volkanlara rastlanır.
B) Alp orojenezi döneminde oluşmuşlardır.
C) Genelde yükseltileri 1500 m’yi geçer.
D) Bazıları 4. zaman buzullaşmasından etkilenmiş-lerdir.
E) Genelde doğu–batı yönünde uzanırlar.
34. İstanbul ve Bolu kentlerinin deprem riski taşımalarına karşın, bu kentlerde ve aralarında kalan yerlerde nü-fus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerindedir.
Bu yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi nü-fus yoğunluğunun yüksek olmasının nedenlerin-den biri değildir?
A) Verimli ovaların varlığı B) Endüstri kuruluşlarının çokluğu C) Orman alanlarının varlığı
D) İklim koşullarının elverişliliği E) Ulaşım olanaklarının çeşitliliği
35. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de kırsal ke-simden kentlere göçe neden olduğu söylenemez?
A) Geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilerek ma-kineli tarımın yoğunlaşması
B) Tarımı yapılan ürünlerin çeşitlenmesi
C) Kırsal kesimde iş olanaklarının çok kısıtlı olması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal kesimde ye-tersiz olması
E) Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması

36. Aşağıdaki grafikler, 2004 yılında Türkiye’de çalışan erkek ve kadınların ekonomik etkinliklere göre oran-sal dağılımını göstermektedir.

Grafiklerdeki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Tarım sektöründe çalışan kadın sayısı erkekler-den fazladır.
B) Hizmet ve endüstri sektörlerinde çalışan kadınla-rın toplam oranı hizmet sektöründe çalışan erkek oranından fazladır.
C) Çalışan kadın ve erkeklerin sektörlere oransal dağılımı birbirine yakındır.
D) Hem kadınlarda hem de erkeklerde, hizmet sek-töründe çalışanlar çoğunluktadır.
E) Tarım ve hizmet sektörlerinde çalışan erkeklerin toplam oranı aynı sektörlerde çalışan kadın ora-nından azdır.

37. Türkiye’de ekili alanların artmasının aşağıdakiler-den hangisine yol açması beklenmez?
A) Sulama ağının genişlemesi B) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması C) Makineli tarımın artması
D) Tarımsal gelirin artması E) Gübre tüketiminin artması
38. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucunda, aşağıdaki en-düstri bitkilerinden hangisinin ekim alanındaki genişlemenin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir?
A) Antep fıstığı B) Zeytin C) Tütün D) Pamuk E) Üzüm
39. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de dört tarım ürününün, 2000–2004 yılları arasındaki üretimleri ton olarak gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yan-lıştır?
A) En büyük dalgalanma zeytin üretiminde görül-mektedir.
B) Yaş çay yaprağı üretimindeki en belirgin artış 2003–2004 yılları arasında olmuştur.
C) 2002 yılında tüm ürünlerin üretimi en fazladır.
D) Yıllara göre en az dalgalanma, portakal üretimin-de görülmektedir.
E) 2001 yılından itibaren fındık üretiminde düşme olmuştur.

40. Aşağıdakilerin hangisi Orta Karadeniz Bölümü’yle Adana Bölümü’nün ortak özelliklerinden biri de-ğildir?
A) Sulamaya duyulan gereksinimin az olması
B) Nüfusun ovalarda yoğun olması
C) Maden işleyen endüstri kuruluşlarının olması
D) Endüstriyel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
E) Hidroelektrik enerji üretilmesi

41. Bir ürünün herhangi bir yerde üretilmesi her zaman mümkün olsa bile, o üründen ekonomik değer taşıya-cak ölçüde yüksek verim alınması iklim koşullarına bağlıdır.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yetiştiri-len üzümde verimlilik ekonomik değer taşıyacak ölçüde değildir?
A) Nevşehir B) İzmir C) Denizli D) Tekirdağ E) Artvin

42.Haritada numaralarla gösterilen bölümlerin hangi-sinde, arazinin engebeli olması nedeniyle, balıkçı-lık önemli bir geçim kaynağıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
43. Türkiye’nin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümü aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Yukarı Fırat Bölümü B) Konya Bölümü C) Ergene Bölümü D) Adana Bölümü E) Orta Karadeniz Bölümü
44. I. Petrol II. Jeotermal III. Taş kömürü IV. Akarsu V. Güneş

Türkiye’de yukarıdaki kaynakların hangilerinden sağlanan enerji miktarı iklim koşullarına bağlı ola-rak değişir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

45. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangile-rinde termik santral vardır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
46. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demir yolu ağının özelliklerinden biri değildir?
A) Engebeli alanlarda akarsu vadilerini izlemesi
B) Çoğunlukla doğu–batı doğrultusunda uzanması
C) Bazı liman kentlerini art bölgelerine bağlaması
D) Bütün il merkezlerine ulaşması
E) Komşu ülkelerle bağlantı sağlaması
47. Marmara Bölgesi’nde en az görülen turizm etkin-liği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz turizmi B) Sağlık turizmi
C) Kış turizmi D) Yayla turizmi
E) Kültür turizmi
48. Türkiye’de iç ticaret hacminin büyümesinde aşa-ğıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az et-kili olduğu söylenebilir?
A) Pazarlama koşullarının iyileşmesi B) Endüstri ürünlerinin çeşitlenmesi C) İl sayısının artması
D) Ulaşımın gelişmesi E) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi
49. Türk Medeni Kanunu’na göre, kişilik nasıl başlar?
A) Sağ ve tam doğumla B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla C) Yedi yaşına girmekle D) Reşit olmakla E) Evlenmekle

50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?
A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu
D) Yargı bağımsızlığı E) İki kanatlı yürütme organı
51. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in nitelikle-rinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
D) İstihdamın geliştirilmesi E) Fırsat eşitliğinin sağlanması
52. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır?
A) Bölge idare mahkemeleri B) İl seçim kurulu C) Ağır ceza mahkemeleri D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Yargıtay
53. 1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?
A) TBMM Başkanı B) Başbakan C) Cumhurbaşkanı D) İçişleri Bakanı E) Adalet Bakanı
54. 1982 Anayasası’na göre, TBMM bir yasama yılın-da en çok kaç ay tatil yapabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
55. Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara aşağıdakiler-den hangisi bakar?
A) Yargıtay B) Danıştay C) İdare mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi E) Anayasa Mahkemesi
56. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir?
A) Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları B) Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı
C) Devletçe yapılan yardımlar D) Ticari faaliyet kazançları E) Partinin mal varlığından elde edilen gelirler
57. Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-si yanlıştır?
A) Anayasa’nın yönetmelik çıkarılabileceğine açık-ça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarıla-maz.
B) Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir.
C) Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz. D) Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler. E) Normlar hiyerarşisinde genelge, yönetmeliğin al-tındadır.
58. Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 2007’de Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir?
A) Jacques Chirac B) Jean-Marie Le Pen C) Ségolène Royal D) Nicolas Sarkozy E) Valéry Giscard d’Estaing
59. Kyoto Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genel olarak AB üyesi ülkeler tarafından destek-lenmektedir.
B) Protokolü en son imzalayan ülkeler ABD ve Avustralya’dır.
C) İklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla düzenlenmiştir.
D) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler içermektedir.
E) Ülkelerin emisyon ticareti yapmasına olanak sağlamaktadır.
60. Türkiye’de yapılacak olan 2011 Dünya Üniver-sitelerarası Kış Olimpiyatları aşağıdaki kayak merkezlerinin hangisinde düzenlenecektir?
A) Uludağ B) Ilgaz C) Kartepe D) Kartalkaya E) Palandöken
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
30 HAZİRAN 2007
GENEL KÜLTÜR TESTİ
A KİTAPÇIĞI
1. A
2. C
3. B
4. E
5. D
6. C
7. B
8. A
9. C
10. A
11. D
12. B
13. E
14. C
15. A
16. B
17. C
18. B
19. E
20. C
21. E
22. D
23. C
24. A
25. C
26. D
27. E
28. B
29. E
30. D
31. D
32. E
33. A
34. C
35. B
36. E
37. B
38. D
39. C
40. A
41. E
42. C
43. A
44. E
45. B
46. D
47. D
48. C
49. A
50. E
51. B
52. E
53. C
54. C
55. B
56. D
57. A
58. D
59. B
60. E

You have no rights to post comments