REKLAM

LYS 3'e girecek arkdadaşlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan 25 soruluk edebiyat testi. Edebiyat sınavına girecek arkadaşlar, kendinizi deneyebilir, eksiklerinizi görebilirsiniz. Sayfanın altında buradaki soruları online olarak çözebileceğiniz link yer almaktadır. Soruların cevaplarını online testimizde görebilirsiniz.

 

1. Allah adın zikr idelüm evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kula

Allah adın her kim ol evvel ana

Her işi âsân ide Allah ana

Bir kez Allah dise aşk ile lisan

Dökülür cümle günah misl-i hazan

Süleyman Çelebi (15. yüzyıl)

Yukarıdaki metin parçası incelendiğinde aşa­ğıdaki yargıların hangisine ulaşamayız?

A)Mevlit türünün en çok bilinen ve sevilen örneğidir.

B)Son beyitte insanın günahlarından kurtulması için bir kez Allah’ın adını anmasının yeterli ol­duğundan söz edilmiştir.

C)Büyük metnin münacat bölümünden alınmıştır.

D)Birimlerin özelliği, kafiyeleniş sistemi metnin kaside olduğunu göstermektedir.

E)Birinci ve üçüncü beyitte tam kafiye kullanılmıştır.

 

  1. 2.  I. Dörtlük sayısı konunun özelliğine göre sınırsız olarak artar.

II.Duygusal temalardan çok belirli bir olayı konu alır.

III.Özel bir ezgiyle söylenir.

IV.Genellikle on birli hece ölçüsü kullanılır.

V.Her dörtlüğün son dizesi aynı uyağı taşır.

Yukarıdakilerden hangi ikisi "koşma" ile "des­tanın ortak özelliklerinden değildir?

A) I. ve II. B) II. ve IV. C) III. ve V.

D) I. ve III. E) IV. ve V.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘makale" ile fıkra'nın ortak özelliğidir?

A)Konusunda uzman kişilerce yazılması

B)Etkisinin yayımlandığı günle sınırlı olması

C)Gazete ya da dergide yayımlanması

D)Nesnel, bilimsel bir söyleme dayanması

E)Okuyucuyu etkileme amacının güdülmesi

 

4. İlk ışık öptü camlardan

Toprak gülümsedi mor mor

Çok şükür Tanrı’m topraktan

Yine merhamet tütüyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tam uyak       B) Zengin uyak

C) Hece ölçüsü    D) Redif

E) Kişileştirme sanatı

 

5. Tarihin gözleri var surlarda delik delik

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik

Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A) Nazım biçimi B) Kafiye düzeni

C) Ölçüsü              D) Kafiye çeşitleri

E) Nazım birimi

 

6. Hırçın fırtınadan örselenmeden dal

Ateş yanar gibi açılan çiçek

Yavrusuna bakan kaplandan uysal

Kaynağı eğilmiş ceylandan ürkek

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz kafiye                B) Düz kafiye

C) Sarma kafiye D) Tunç kafiye

E) Cinaslı kafiye

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde “teşbih” yoktur?

A)Ben bir körpe kuzuyum

Al kat beni sürüne

B)Kime derdim söylesem

Bu dert sana az derler

C)Bence ciğerden yaralıyım

Gülerim dağlar gibi

D)Güz yüzlü kömür gözlü sevdiğim

Acep nerede kaldı

E)Dilin bülbül, yüzün gül

Sinen cennet bağıdır

 

8. Bir an önce görülsün

Diye Akdeniz

Toroslar’da ağaçlar

Hep çocuk kalır

Bu dizelerde olduğu gibi bir şeyin oluşunu doğal nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlama sanatına ne denir?

A) Hüsn-i talil B) Teşhis C) Mübalağa D) Teşbih        E) İstifham

 

9. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)      Şehnâme - Fin B) Gılgamış - Sümer C) Mahabarata - Hint D) İlyada - Yunan E) Şu – Türk

 

 

10. VIII. yüzyılda 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılan ve Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına dikilen Türk edebiyatının ilk yazılı bel­geleri sayılan Göktürk (Orhun) Yazıtlarının yazarı kimdir?

A) Thomsen         B) Bilge Kağan

C) Strahlenberk   D) Kaşgarlı Mahmut

E) Yolluğ Tigin

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metin türlerinden değildir?

A) Anı    B) Günlük

C) Eleştiri              D) Gezi yazısı

E) Biyografi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi 13 -14. yüzyıl Türk edebiyatına ait ano nim eserlerdendir?

A)Makâlât

B)Divan-ı Kebir

C)Çarhname

D)Battalnâme

E)Risaletü’n – Nushiyye

13. Aşağıdaki ürünlerden hangisi halk edebiyatının diğerlerinden farklı bir koluna aittir?

A) ilahi   B) nefes C) nutuk

D) semai               E) şathiye

 

 

 

14. Bu akım, divan edebiyatında 17. yüzyıldan itibaren etkili olmaya başlamıştır. Bu akımın divan edebiya­tı ürünlerine uyak, ses ve kelime oyunları yönüyle etkisi olmuştur. Neşati, Naili ve 18. yüzyılda Şeyh Galip bu akımdan etkilenen sanatçılar arasın­da sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı sanatçıla­rının etkilendiği akım, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Mahallileşme  B) Türki-i Basit

C) Sebk-i Hindi    D) Tasavvuf

E) Rönesans

15. “Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)Tanzimat'ın birinci kuşağı, halka yönelik bir edebiyat anlayışı oluş­turmaya çalışmıştır.

B)Divan edebiyatı nazım biçimlerini terk etmişler, Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.

C)Batı edebiyatı akımlarının özelliklerinden yararlanmışlardır.

D)Vatan, millet, hürriyet, adalet, eşitlik, hak... gibi Batılı kavramları edebiyatımıza getirmişlerdir.

E)Tanzimat’ın birinci kuşağı "toplum için sanat”, ikinci kuşağı ’’sanat için sanat" anlayışını benimsemiştir.

16. Bir ülkede aydının ayrı, halkın ayrı bir dili olamaz. Halkın konuşup anladığı yaşayan Türkçeyi yazı dili hâline getirmeli ve eserlerimizde bu dili kullanmalı­yız. Dilimizin doğal yapısını bozan Arapça. Farsça terkip ve tamlamaların Türkçe karşılığını kullanmak zorundayız.

Bu görüşler, ilk kez edebiyatımızın hangi dö­neminde gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır?

A)Tanzimat Dönemi

B)Servetifünun Dönemi

C)Millî Edebiyat Dönemi

D)Fecriâtî Dönemi

E)Cumhuriyet Dönemi

 

17. Sanırım ki günler hep güzel gidecek;

Her sabah böyle bahar;

Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.

Derim ki: "Sıkıntılar duradursun!"

Şairliğimle yetinir,

Avunurum.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisinin anlayışı ağır basmıştır?

A)Öz şiir

B)Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir

C)Birinci Yeni şiiri

D)Toplumcu şiir

E)İkinci Yeni şiiri

 

18. Kemal Tahir'in yakın dönem siyasi, ekonomik ve toplumsal hesaplaşması devam etmektedir. Bu romanda Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itiba­ren topluma hakim olan farklı güç odaklarının kur­tuluşa yönelik arayışlarını, mütareke İstanbul’uyla işgal altındaki Anadolu’nun dağınık direniş hare­ketlerini, bu güçlerin Ankara’nın denetimine girişi­ni ve nihayet Cehennem Topçu unvanlı Yüzbaşı Cemil’in kişiliğinde Türk toplumunun kendisine re­va görülen kıskaçtan kurtuluşunu ele alır.

Bu parçada aşağıdaki romanların hangisin­den söz edilmiştir?

A) Devlet Ana                   B) Esir Şehrin İnsanları

C) Sağırdere                       D) Yediçınar Yaylası

E) Yorgun Savaşçı

 

19. Attila İlhan’la ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A)Hiçbir şirinde -dize başlarında, başlıklarda bi­le- büyük hart kullanmaması

B)Toplumcu duyarlığı bireysel temalar içinde yansıtabilmesi

C)Romanlarında yakın tarihimizi ve Türk aydını­nı sorgulaması

D)Hikâyelerinde köy gerçeğini ekonomik ve si­yasal bir açıdan yansıtması

E)Halk ve Divan şiiriyle Fransız şiirinin kimi öğe­lerinden yararlanarak özgün, etkileyici bir şiir dünyası yaratması

 

20. (I) Turan Oflazoglu 1960 sonrası edebiyatımızda önemli oyun yazarlarından. (II) Daha çok, Os­manlI tarihinden seçtiği konular üzerine yazdığı oyunlarla tanındı. (Ill) Tarihin kritik anlarını ve önemli kişiliklerinin yaşamlarını şiirsel bir dille sahneye aktarmayı başardı. (IV) “Deli İbrahim'de tahta çıkmaya hazır olmayan bir padişahın bilinç­li çılgınlığını, “IV. Muratla iktidar tutkusunu işledi. (V) “Midas’ın Kulakları", “Deli Dumrul" gibi oyun­larında farklı dönem ve topluluklara ait efsane ve masallara yöneldi.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Turan Oflazoğlu ile ilgili bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?

A)             I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

21. Orhan Asena ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Cumhuriyet döneminde 1950 sonrası oyun yazarlarındandır.

B)Eserlerinde tarihsel olayların yanı sıra, güncel olayların atmosferinden de yararlanmıştır.

C)Başkaldırı temasının egemen olduğu eserle­rinde kişilerin iç çelişkilerini sergilemiştir.

D)Konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan “Tanrılar ve İnsanlar adlı oyunuyla tanınmış­tır.

E)“Buzlar Çözülmeden", “Paydos", “Harput’ta Bir Amerikalı" en ünlü oyunlarındandır.

 

22. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Emine Işınsu, “Azap Toprakları" romanında Batı Trakya’da yaşayan Türklerin çektikleri sıkıntıları dile getirir.

B)Mustafa Kutlu, “Korkunç Yıllar" ve “Yurdunu Kaybeden Adam" romanlarında Kırım Türkleri­nin çektikleri sıkıntıyı anlatmıştır.

C)Haşan İzzettin Dinamo, sekiz ciltlik “Kutsal İs­yan" romanında Birinci Dünya Savaşı'ndan baş­layarak Kurtuluş Savaşı nı anlatır.

D)Rıfat İlgaz, "Apartman Çocukları" romanını top­lumsal gerçekçilik anlayışına göre yazmıştır.

E)Tarık Dursun K., “Denizin Kanı” romanında emekçilerin yaşayışları ve geçim sıkıntıları üze­rinde durmuştur.

 

23. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden han­gisi yanlıştır?

A)Kemal Tahir - Yorgun Savaşçı

B)Füruzan - Berlin’in Nar Çiçeği

C)Yaşar Kemal - Yer Demir Gök Bakır

D)Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ve Kiracıları

E)Orhan Kemal - Kuyucaklı Yusuf

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde modernizmi esas alan eserler için söy­lenemez?

A) Okuyucuda geniş çağrışımlar uyandırması

B) Toplumdaki değer çatışmalarını ele alması

C) Konuları toplumsal gerçekçi bakış açısıyla ele alması

D) Alegorik ve şiirsel bir söyleyişinin olması

E) Bireyin huzursuzluğunu, bunalımlarını konu alması

 

25. I. 1980 sonrası şiirimizin önemli temsilcilerindendir.

II. İmgeci bir şiir anlayışına sahiptir.

III. Klasik ve çağdaş şiirimizin birikimlerini özüm­semiş bir şairdir.

IV. Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Pren­sesi, Sırat Şiirleri eserlerinden birkaçıdır.

Numaralanmış cümlelerde tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haydar Ergülen

B) Erdem Bayazıt

C) Bekir Sıtkı Erdoğan

D) Hüseyin Atlansoy

E) Hilmi Yavuz

 BU LYS DENEMESİNİN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Bu soruları online olarak çözmek ister misiniz?

LYS Edebiyat Denemesi Online Test (25 soru)

 

error messagebox
00:00

SAYILAR - OBEB, OKEK ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.


 

You have no rights to post comments