REKLAM

Anlam, dilbilgisi               20 soru

Türk edebiyatı                 36 soru

Yeni Türk Edebiyatı         23 Soru

Tanzimat                        4 soru

S. Fünun-F.Ati                4 soru

Milli edebiyat                 5 soru

Cumhuriyet                   10 soru

Diğerleri                        13 soru

Şiir incelemesi               5 soru

Edebi sanatlar               1 soru

Tiyatro                           1 soru

Metin türleri                   1 soru

Eski t. Edeb.                 3  soru

Diğer                            2 soru

* Sorulan eser ve yazarlar Türk Edebiaytı kitaplarında ya da Müfredat kitabında okunması istenenlerden sorulmuş.
* 12. sınıf konusu olan Cumhuriyet dönemi konularından 10 soru sorulmuş.
* Cumhuriyet dönemindeki konular, yazarlar, dönemler tasnifinde yeni müfredat dikkate alınmış.
* Müfredat kitabında yer alan kazanım ve açıklamalar üzeride özenle durulmuş. Oradaki dönem özellikleri ve okunması incelenmesi istenen yazar şair ve eserlerden soru sorulmuş.
* Yapılandırıcı sisteme uygun sorular sorulmuş. (7 soru) (şiir incelemesi, şiir karşılaştırılması, şiiri inceleyerek nazım şeklinin bulunması, metninden döneme gitme ve zihniyet) bu tarz soruları daha artacaktır.
* Yeni müfredatta yer alan kavram ve terimler çok sorulmamış ama geçen sene de sorulan anlatıcı sorulmuş.
* Anlatım teknikleri ve metin incelemesi sorularında 3 tane çıkması. 10. Sınıf anlatım türleri konusunun ileriki yıllarda çokca sorulacağı anlamını taşıyor.

ü  ÖSYM’nin Müfredat kitabı ve ders kitaplarımızı referans almış olduğu görülmektedir. Bu da okul derslerinin ne denli önem arzettiğini göstermektedir.  Sorulmuş tüm yazar-eser ve özellikler burada mevcuttur.

Not: Bazı sorular iki dönemi de ilgilendirmektedir. Bu dağılım yaklaşık olarak değerlendirilmelidir.

Müfredat kitabı, sorulara nasıl yansımış; birkaç örnek:

2010 LYS Türk Dili ve Edebiyatı soru kitapçığı….

52. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar'da büyük öl­çüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır.

B) Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu'nun ilk romanı, Ölmeye Yatmak'tır.

C) Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anla­tım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır.

D) Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şe­killenir.

E) Toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner, Şişha­neye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var adlı ki­tapları ile ödül almıştır.53. Göğsü bağrı açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğ­dayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çık­mıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. "Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce." dedi için­den. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmi­yordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kı­sarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen "otopos"ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu kararıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı.


Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özel­liklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsen­miştir.

B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.

C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.

D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.

E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.
54. Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov'un öncüsü ol­duğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü tü­rüdür durum öyküsü.


Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Vüsat O. Bener

D) Ömer Seyfettin

E) Oktay Akbal

55. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor ger­çeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı,  büyük ölçüde birey bilinciyle kendi "ben"ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.
56. Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım ha­yatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği.


Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşa­ğıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söyle­nebilir?

A) Natüralizm       B) İzlenimcilik      C) Klasisizm D) Gerçeküstücülük    E) Sembolizm

You have no rights to post comments