REKLAM

2003 ÖSS SORULARI

1. Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık tari­he karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle, onların insani yanlarını araştırarak yaklaşıyor. Onları derinle­mesine kavramaya çalışıyor; aralarındaki farkları or­taya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalıyor.

Bu parçada, ''kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günümüzde sayıları iyice azalmış insan tiplerini anlatmak

B) İnsanların gizli kalmış ayırıcı özelliklerini bulup göstermeyi başarmak

C) Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalışmak

D) Kahramanları, insanı yücelten bir tutumla oluş­turmak

E) Yaratacağı tipleri sorunlu insanlar arasından seçmek

2. Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o di­lin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçı­nın önünde diz çökmez sözcükler.

Bu parçada, "sanatçının sözcüklere diz çöktürmesi" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Sözdizimi bakımından özensiz cümleler arasında sıkışıp kalmamak

B) Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak

C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken ol­maya çalışmak

D) Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar ortaya koymak

E) Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek

2002 ÖSS TÜRKÇE SORULARI

1. Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir: eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka mut­luluk verir insana.

Bu cümlede geçen "anıların yaşanılan günü renk­lendirmesi' sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski günlere özlem duyulması

B) Dünün yargılanıp değerlendirilmesi

C) Geçmişin, içinde bulunulan zamanı güzelleştir­mesi

D) Yaşananların, karşılaşılan güçlükleri yenmede etkili olması

E) Eski günlerin daha anlamlı olduğunun düşünül­mesi

2. Bu şairimiz, sanat yaşamında gelmiş geçmiş, eski yeni bütün şiir akımlarından, biçim denemelerinden, tekniklerden ustaca yararlanmasını bilmişti. Yarar­landığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir tez­gâhında yeniden dokumuş; onlara, kendi boyasını vurmuştu.

Bu parçada geçen "yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir tezgâhında yeniden dokuyarak onlara, kendi boyasını vurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurun dünyasını düşünsel ve sanatsal yönden zenginleştirmek

B) Bugüne değin yazdıklarıyla yetinmeyip sürekli yenilikler aramak

C) Kimi yapıtlardaki eksiklikleri, kendi yapıtlarında gidermeye çalışmak

D) Okurların, yapıtlardan daha çok tat almalarını sağlamak

E) Başkalarından aldıklarını, kişisel ve özgün bir biçime dönüştürmek

2008 ÖSS Türkçe Soruları ve Cevapları

ÖSS TÜRKÇE TESTİ (Tür)

1. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasıydı sanıyorum.

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) İğneyle kuyu kazan

B) İşi başından aşkın olan

C) İşine dört elle sarılan

D) İşini sağlama bağlayan

E) İnce eleyip sık dokuyan

1. Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz?

A) Köylerin kurulması

B) Tarımla uğraşılması

C) Araç ve gereç yapılması

D) Dokumacılığın başlaması

E) Hayvanların evcilleştirilmesi

2. Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya' da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetimin­de olması bu devletleri,

I. ekonomik açıdan gelişme,

II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma,

III. tarıma ticaretten fazla önem verme

durumlarından hangileri yönünde etkilediği savu­nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

1. Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa ol­sun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün oldu­ğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, "Nesneler kendisi konuşuyor." diyenleri haklı çıkarmalıdır.

Bu parçada geçen "kendini paranteze almak" sö­züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Anlama çabası içinde olmak

B) Konu dışına çıkmamak

C) Farklı görüşlere saygı duymak

D) Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak

E) Özgün bir bakış açısına sahip olmak

2. Sanatta ve edebiyatta etkilenme doğaldır. Çünkü sanatçının en önemli özelliği, sürekli arayış içinde olması, kendini yeterli görmemesidir. Nitekim yazar Andre Gide, kendine yettiğini söyleyen sanatçıyı "zekâsına diyet yaptıran insan"a benzetir.

Bu parçada geçen "zekâsına diyet yaptırmak" sö­züyle sanatçılara özgü hangi özellik belirtilmek istenmiştir?

A) Düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliş­tirmeme

B) Öz eleştiri yapma alışkanlığı olmama

C) Görüşlerini başkalarıyla paylaşmak istememe

D) Başkalarını taklitten kaçınma

E) Yaratıları üzerinde gerektiği ölçüde çalışmama