REKLAM

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları (2. dönem 1. yazılı)

1 1 1 1 1 Değerlendirme 0.00 (0 Oy)

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yazılı soruları 2. dönem 1. yazılı

1- Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri hangi yılda ve ayda inmeye başlamıştır?
a) 610-Ramazan
b) 622-Şevval
c) 625-Şaban
d) 630-Recep2- Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?
a) Temizlen
b) İyilik et
c) Namaz kıl
d) Oku

3- Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebu Bekir
d) Hz. Hatice

4- Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hangi tarihte hicret etmişlerdir?
a) 610
b) 620
c) 622
d) 630

5- İslam tarihinde ilk mescidin yapıldığı ve ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
a) Kuba
b) Taif
c) Yemen
d) Mekke

6- Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
a) Ensar
b) Muhacir
c) Müslüman
d) Mü’min

7- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
a) İslam Devletinin temelleri atıldı.
b) Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
c) İslam Dini daha hızlı yayılmaya başladı.
d) Kur’an’ın ilk ayetleri inmeye başladı.

8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra yaptıklarından biri değildir?
a) Medine sözleşmesi hazırlaması
b) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
c) Sık sık Hira mağarasına çıkması
d) Mescid-i Nebi’yi yaptırması

9- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin vefat tarihi ve yattığı yer doğru olarak verilmiştir?
a) 610-Kabe
b) 632-Ravza-i Mutahhara
c) 632-Mekke
d) 630-Kuba

10- Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır
-Bütün insanlar eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kadınlara değer verildiği
b) Can güvenliğine önem verilmesi
c) Erkeklerin üstün tutulduğu
d) Herkesin eşit olduğu

11- “Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi. “
Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?
a) Akıllı ve zeki olduğuna
b) Günah işlemediğine
c) Doğru sözlü ve güvenilir oluşuna
d) Peygamberliğine

12- “ Hz. Muhammed Mekke’den Medine'ye ______________ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 632- Hz. Ebubekir
b) 622- Hz. Ali
c) 622- Hz. Ebu Bekir
d) 610- Hz. Osman

13- Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Hatice
d) Hz. Hamza

14- “İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Muhacir - Ensar
b) Sahabe –Müslüman
c) Yahudi – Hıristiyan
d) Suffa- Sahabe

15- Peygamberimizin ölmeden önceki rahatsızlığı sırasında Müslümanlara kim imamlık etmiştir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

16- Peygamberimiz hangi savaşta alınan esirleri, 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakmıştır?
a) Uhud
b) Hendek
c) Bedir
d) Mekke

17- Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed ile Mekke yakınlarında buluşmuşlar ve ona, her durumda onunla birlikte olacaklarına söz vermişlerdi. Bu sözleşmeye ne isim verilir?

a) Medine Vesikası
b) Mekke Antlaşması
c) Akabe Biatı
d) Hudeybiye

18- Peygamberimiz, kendisini her zaman destekleyen ve koruyan iki yakınını aynı yıl içinde kaybettiğinde çok üzülmüş, bu nedenle o yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir. Peygamberimiz bu yılda hangi yakınlarını kaybetmişti?
a) Hz. Hamza – Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali
c) Hz. Hatice – Ebu Talip
d) Kasım – İbrahim

19- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir.
b) Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c) Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
d) Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.

20- Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten ve bu nedenle ilk öğretmen unvanını alan genç sahabi kimdir?
a) Amr b. El – As
b) Talha b. Ubeydullah

c) Mus’ab b. Umeyr
d) Bilalı Habeşi

 

21-Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sadece okumamız yeterlidir.

b) Dinin yaşanabilmesi için en temel ve güvenilir kaynaktır

c) Sorumluluklarımızın neler olduğunu öğretir.

d) İslam dininin temel kaynağıdır

 

22-I-  Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.

 II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyi  

 III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.

 Yukarıdakilerden hangisi Kuran’a karşı görevlerimizdendir?

a) I ve II                    
b) II ve III

c) I ve III                   
d) I,II ve III

 

23-“Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran’ı indirdik…”

Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

a) Kuran doğru yolu gösterir.

b) Kur’an sadece iman esaslarını öğretir.

c) Kur’an bizim için gerekli olan her şeyi açıklamaktadır.

d) Kuran Müslümanlar için bir rahmettir.

 

24-Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Allah- insan ilişkinin nasıl olması gerektiğini gösterir

b) Allah’a nasıl ve niçin ibadet edilmesi gerektiğini açıklar

c) Allah tarafından gönderilen ilk kitaptır.

d) İman ve ibadet esaslarını öğretir.

 

  I. İnanç       II. İbadet     III. Ahlak

 25-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur’an-ı Kerimin ana konularındandır?

a) Yalnız III               
b) I ve II           

c) II ve III                  
d) Hepsi

REKLAM

REKLAM

Joomla Tutorials for Beginners