REKLAM

Şiir bilgisi tarama soruları

Edebi sanatlar, şiirde imge, şiirin özellikleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular

 

 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI ŞİİR BİLGİSİ TEST

Halk Edebiyatı Test Soruları - LYS Edebiyat sınavına girecek arkadaşlar için hazırladığımız halk edebiyatı soruları

Halk edebiyatı nazım şekilleri, nazım türleri ve halk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ve cevapları

 

İLETİŞİM

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılması sürecidir. Organizmların çeşitli yöntemlerde bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayan bir süreçtir. İletişim, tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. İletişimde belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılıyla bir kaynaktan bir hedefe(alıcıya) aktarılır. Örneğin bir konuşmacı(kaynak) ortak bir dil aracılıyla kodladığı kelimeleri(ileti) ses dalgaları(kanal) yoluyla alıcıya(hedef) aktarır. Bu süreçte dönüt bekleniyorsa iletiyi gönderen başat kaynak, alıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

İLETİŞİM ÖĞELERİ

Gönderici (Kaynak): İletiyi hazırlayan, gönderen kişi.

Alıcı ( hedef): İletinin gönderildiği kişi.

İleti(Mesaj): Yazı, söz ya da davranışla gönderilen bilgi, duygu, düşünce.

Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.

ÖRNEK:

Gönderici: Yazar

İleti: Türkiye’de trafik kazaları artıyor.

Alıcı: Okuyucu

Kanal: Gazete

Kod: Dil (Türkçe)

 

Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren,onun yerini alabilen kelime, nesne, görünüş ve olgudur.Resimler, müzik parçaları, trafik işretleri, edebi metinler birer göstergedir.İletişim göstergeler aracılığıyla sağlanır.

Gösteren: Bir göstergenin sesteki ya da yazıdaki karşılığıdır.

Örneğin, ağaç göstergesinin göstereni a,ğ,a,ç sesleridir.

Gösterilen: Gösterenin zihnimizde oluşturduğu genel kavramdır.

Örneğin,

“kitap”  sözcüğü gösterge(dil göstergesi)

k.i.t.a.p. sesleri ya da “kitap” yazısı gösteren

“kitap” yazısını bir metin içinde okuduğumuzda zihnimizde oluşan genel kitap kavramı, “kitap görüntüsü” gösterilen

 

1. Türkçede iki "ki" vardır. Biri bağlaç olan "ki" biri ek olan "-ki". Bağlaç olan "ki" ayrı, ek olan "ki" sözcü­ğe bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Burası o kadar güzel ki...

B) Prenses derki: "Ben seninle evlenemem!"

C) Bir gün camı açtım ki, ufuk bir kara perde...

D) Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?

E) Çocuk belli ki çok korkmuş.

 

2. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

B) Dün beni niçin aradığını hâlâ söylemedi.

C) Zafer "zafer benimdir" diyebilenindir.

D) Geleceği alabilecek tek şey, bugündür.

E) Bir düşmandan kurtulmak istiyorsanız onu kendinize dost yapın.

 

EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ
1. Edebiyat - Tarih İlişkisi

 

HAZIRLIK

 

1-Tarih ile edebiyat arasında nasıl bir ilişki olabilir? Tartışınız. Sonuçları söyleyiniz.

 

Yöntem farklılıklarına rağmen tarih ile edebiyat tarihi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bir milletin geçmişteki duygu, düşünce ve kültür hayatını yansıtan me­deniyet tarihi genel tarihin önemli bir koludur. Aynı amaca hizmet eden edebiyat ta­lihleri, tarihçilerin başvuracağı önemli kaynaklardan biri sayılmaktadır. Bazı edebî eserler, tarihi aydınlatma bakımından büyük önem taşırlar. Tarih öncesi devirleri ay­dınlatmada kaynak vazifesi gören destanlar, siyasî, sosyal ve ekonomik hayat hakkında bilgiler veren gazavatnameler, siyasetnameler, seyahatnameler, sefaretnameler ve tezkireler tarih araştırmalarında başvurulacak kaynaklardır. Tarihî olayların ise edebiyat üzerinde etkisi büyüktür. Edebî eserleri yazıldığı dönemin tarihi bilinmeden hakkıyla anlayabilmek ve yorumlayabilmek mümkün değildir. Ancak, sanatçının tarihî bilgileri aynen kullanmak zorunda olmadığı; gelecek ve tarih kavramlarını kullanmak ve olay örgüsünü istediği gibi tertiplemek bakımından hür olduğu unutulmamalıdır.

 

2-Aşağıdaki resimlerden hareketle tarihî bir olayın sanat eserine nasıl yansıdığını yorumlaynız. Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 

Ressam yapacağı resimde tarihi bir gerçekliği anlatırken önce bu gerçekliği kendi dünyasında yeniden şekillendirir, bu resme kendi duygu, düşünce, hayal ve beklentilerini ekler, daha sonra bu tablo haline sokar. Biz bu kurgulanmış tabloya bakarak ressamın dünyasına yolculuk yaparız. Kendi kültür ve anlayışımıza göre de bu tablodan anlamlar çıkartırız. Bu çok anlamlılık güzel sanatların temel özelliğidir.