REKLAM

Halk Şairleri Bulmaca

1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1 Oy)

Türk halk şairlerini tanıyalım. Türk halk şairlerini bulmaca ile öğrenmeye ne dersiniz? İşte âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı şairleriyle ilgili bulmaca. Bulmacayı online olarak da çözebilirsiniz.

 

Soldan Sağa

     3    Çukurova'da yaşamış, aşk ve gurbet temalarını samimi bir dille işleyen, saz şiirinin en ünlü şairidir. 17. yüzyılda yaşayan şair, şiirlerinde tasavvufa ve dini konulara yer vermemiş, divan ve tekke şiirinden hiç etkilenmemiştir.

     5    19. yüzyıl halk şairidir. Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan şair, taşlamalarıyla ünlüdür. İstanbul'dayken padişaha varıncaya dek devrin büyüklerini eleştirdiğinden memleketine dönmek zorunda kalmıştır. Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde daha başarılıdır. Din, tasavvuf, ahlakla ilgili konularda da şiirler yazmıştır.

 

     6    19. yüzyıl halk şairidir. Bolulu olan şair şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Sevdiğine kavuşamamış, yoksulluğa düşmüş olması onu intihara teşebbüs etmeye sürüklemiştir. Şair, bu olaylardan sonra ......mahlasını almıştır. Telli SAz şiirinde dini konulara rahat bir üslupla yaklaşmasından dolayı din adamları tarafından eleştirilmiştir.

     7    19. yüzyıl halk şairidir. Asıl adı Mustafa olan şair, Sivaslıdır. Aşık edebiyatında kendi adı ile anılan âşıklık kolunu kurmuştur. Saz çalamayan fakat şiirlerini doğaçlama söyleyen badeli bir âşıktır. Saz çalmadan şiir söyleme geleneği başlatmıştır. Bektaşi dervişidir, tasavvufi şiirleri vardır. Aruzu kullansa da şiirlerinin çoğunu hece ile söylemiştir. Taşlamaları meşhurdur.

  10    17. yüzyıl halk şairidir. Devrinde saz şairleri arasında üstad olarak kabul edilmiştir.Aşık edebiyatının günümüze en çok şiiri kalan sanatçısıdır. Divan şiirinden etkilenmiş, aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Fakat hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri daha başarılıdır. Şairname adlı eseriyle tanınmıştır.

  12    Kırımlı olduğu tahmin edilen 17. yüzyıl halk şairi divan katipliği yapmış, medrese eğitimi görmüştür. Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Asıl gücünü heceyle söylediği şiirlerde göstermiştir. Kendi adıyla bilinen bir müzik makamı bulmuştur.

  13    15. yüzyıl tasavvuf şairidir. Ankara'nın Solfasol köyünde doğmuştur. Bayramiye tarikatını kurmuştur. Dil ve üslubunda Yunus Emre'nin etkisi görülür.

  14    16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. En çok koçaklamalarıyla tanınan şair, kavganın ve yiğitliğin simgesi olmuştur. Bolu Beyi'yle olan mücadelesi efsaneleşen şair, halkın gönlünde yerini almıştır.

  15    13. yüzyıl tekke şairidir. Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Şiirlerinde Allah inancını ve insan sevgisini işlemiştir. Hece ve aruzla şiirler yazmıştır. Aruz ölçüsüyle yazdığı Risaletü'n Nushiye adlı mesnevisi vardır.

  16    19. yüzyılda yaşayan şair, yaygın bir üne sahiptir. Anadolu'nun pek çok ilini dolaşmıştır. Şiirlerinden hareketle medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Divan şiirini en iyi bilen halk şairlerindendir.Dedim-dedi tarzında söyledği koşmaları meşhurdur.

  17    Saz şâiri. 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Sultan IV. Murad’ın Bağdat Seferi’ne (1638) katıldığı bir şiirinden anlaşılıyor. Evliya Çelebi, onun koyun ticâreti ile geçinen bir âşık olduğunu yazar. Katibi, hem hece vezni, hem de aruz vezni ile başarılı şiirler söylemiş, her iki edebiyatın nazım şekillerini de kullanmıştır. Koşma, semai ve destan türündeki eserlerinin temasını aşk, özlem ve kahramanlık teşkil eder. Çağdaşı olan halk şairleri ile kendinden sonra gelen aşıklara tesir etmiştir.

  18    Asıl adı Veli olan 19. yüzyıl halk şairi, Toroslarda yaşayan Avşar Türklerindendir.Yerleşik hayata geçmeyi kabul etmeyerek devlete başkaldıran konargöçer Türkmen aşiretlerinin sözcülüğünü yapmıştır. Bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.Koçaklarmalarında dili sert, doğa şiirlerinde ise duyguludur. "Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir" dizeleri meşhurdur.

  19    17. yüzyıl halk şairidir. Yeniçeri şairlerdendir. Şiirleri yeniçeriler arasında, sınır boylarında sevilerek okunmuştur. Devrin olayları hakkında türküler, destanlar söyleyen şairin Genç Osman Destanı adlı şiiri meşhurdur.

 

Yukarıdan Aşağıya

     1    İran savaşlarında bulunmuş, 1578 Çıldır Savaşı'na katılmış bir yeniçeri şairdir. Şairin Çıldır Savaşı'nı anlattığı destanı ünlüdür.

     2    19. yüzyılda yaşayan şair Bayburt'ta doğmuştur. Divan edebiyatı tarzında da şiirler yazmış, bu tarz şiirlerini Divan'ında toplamıştır. Ayrıca Sergüzeştname adlı bir mesnevisi vardır. Asıl ününü heceyle yazdığı, Divan'ına bile almadığı aşık tarzındaki halk şiirleriyle kazanmıştır.

     4    16. yüzyılda yaşamıştır. Alevi-Bektaşi geleneğinin en ünlü şairidir. İran hükümdarı Şah Tahmasp'ın Osmanlıya karşı Anadolu'da başlattığı isyana katılmış bu nedenle idam edilmiştir. Şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle söylemiştir. Tasavvuf düşüncesinin yanında doğa ve aşk konulaırnı, halkın sorunlarını da işlemiştir. Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.

     8    15. yüzyılda yaşamıştır. Hacı Bayram-ı Veli'nin damadıdır. Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Müzekki'n Nüfus adlı mensur eserinde tarikat adabını ve nefis terbiyesini anlatmıştır. Kadiri tarikatının Eşrefiye kolunu kurmuştur.

     9    Ömrünü çobanlıkla geçiren sanatçı hayali sevgilisi Gülperi'yi bulmak için birçok ülkeyi dolaşmış ancak bulamadan geri dönmüştür. Erzurum'un Narman ilçesinden olan şair, saz çalmayı Erzurum'da aşıklardan öğrenmiştir. Şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. 19. yüzyıl halk şairidir.

  10    Halk şiirinin 20. yüzyıldaki son büyük temsilcilerindendir. Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, yedi yaşında çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiştir. Cumhuriyet'in 10. yılında yürüyerek Ankara'ya gelmiş, bu sırada Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiştir.

  11    Asıl adı Gaybi olan .............., Alevi-Bektaşi halk şiirinin kurucusudur. Nefeslerine hiciv-mizah motifli tekerlemeler katarak insanlık kusurlarıyla alay etmiş, Bektaşiliğin ilkelerini nükteli bir dille dile getirmiştir. Şathiyeleriyle tanınan şairin eserlerinden birkaçı Budalaname, Gevhername, Dolapname'dir.

 

Türk halk şairleriyle ilgili bulmacayı sorucenneti.net sitesinden online olarak da çözebilirsiniz.

Halk Şairleri Online Bulmaca Soruları

REKLAM

REKLAM

Joomla Tutorials for Beginners